Search form

Luk 4:31

A mate a omi e sesei a katun

(Mak 1:21-28)

31Be Iesu e la uato i Kapeneam, a taun i Galili, ba te hatuts rena u katun turu Lan u Goagono turu Jiu.