Search form

Luk 4:38

Iesu e kato haniga poutsir u katun u para

(Matiu 8:14-17, Mak 1:29-34)

38Be Iesu e la ba neto a luman lotu me la uana tara han tere Saimon. A halis tere Saimon a tahol e opu mei a peisanen e hiski koru, ba nori e ranga merien e Iesu.