Search form

Luk 7:11

E Iesu e hatakei poutsi a pien tson tara amoba

11E ma manasai be Iesu e la uato tara toa taun a solonen i Nein. U katunun tsitsilo i tanen nu katun u para koru i la gono meien.