Search form

Luk 7:38

38Ba nonei e na tuolna i murina e Iesu i rehina mounen. Ba tahol e tabena me hapulise nei a man moune Iesu u sulunmata i tanen. Ba nonei e hapalake neien a hulunen, me mutsi ranen, me tsu rane ien u uapi u soksoka.