Search form

Luk 8:19

E tsinane Iesu nu toulanen

(Matiu 12:46-50, Mak 3:31-35)

19E tsinane Iesu nu toulanen i la uama i tanen, kaba nori i ma antunan la hasukusuku uai i tanen, taraha a katun e gono.