Search form

Mak 11

E Iesu e tukuia i Jerusalem me here nei a king

(Matiu 21:1-11, Luk 19:28-40, Jon 12:12-19)

1-2Poata ti la hasukusuku ien i Jerusalem ba nori e tuku ria turu han i Betani na i Betpasi te ka ria i rehina a tsi pokus te ngöeri u Pokus tara Roein Olip. Be Iesu e hala neto a elasolana katunun tsitsilo i tanen me poiena i taren, “Alimiu go la uam i han te ka nama ili, ba poata te na butu moa limiu i han ba limiu te na sabie mou a tunan dongki a hitots ti kitsei a lohiana. U katun i namala osa noei a dongki teka. Na puresie muma ba limiu te mi piou namen teka. 3Te rangata noa ta katun, ‘Aha te katoe milimiu a ka teka?’ ba limiu te hateie men, ‘A Tsunono e ngile namen ba nonei te mi toan hala pouts nanoen i teka.’”

4-5Ba nori e lar me na sabier a dongki ti kits nia tara tamana ba te kana i rehina kalana. Ba poata ti purese ien bu katun ti tuolia i sukusuku e rangata raren, “Aha te purese sile milimiu a dongki?”

6Ba nori i hatei rate ien te ranga uama e Iesu. Bu katun i hanigato. 7Ba nori e las menari a dongki tere Iesu me haholaser a hasobu a ngahangaha i taren tara dongki, be Iesu e osato i tanen. 8Bu katun u para i haholaseto a hasobu a ngahangaha i taren tara kalana, bu palai e ngatse rima a man kalan roei i rehina kalana ba te haholase rien tara kalana. 9A barebana ti laia i pal mam na barebana has ti lama i pal murimuri i tanian ku hoboto,

“Hosana! E Sunahan e kalalena a katun te la menama a nitsunono i tanen.

10E Sunahan e kalalena a katun te mar pepeito kap uana romana te mar pepeito kap u e tuburara e Devit i iomin.

Solosei korue iam e Sunahan!”

11Be Iesu e na tukuta i Jerusalem me na tasuna i Luman Lotu Pan me hula tara uana tara mamana ka. Ba ka e lahi hakapana ba nonei e lakasa merena a 12 a katunun tsitsilo ba nori e takopis uar i Betani.

E Iesu e ranga hapiun u roein fik

(Matiu 21:18-19)

12Ba turu tana u lan, poata ti la pouts men i Betani, be Iesu e besuna. 13Ba nonei e tareto u toa u roein fik te kaia i pal lehana ba te ka mena a kala hulung. Ba nonei e na tare nen te go ka menien ta hua. Kaba poata te tukuia e Iesu turu roei teka, ba nonei e tarena a kala puku, taraha a poata turu fik e ma butu noa nei. 14Be Iesu e poieto turu roein fik, “E moa koru ta katun te go tatei nou leli romana a hua i tamulö.”

Bu katunun tsitsilo i tanen te hengor.

E Iesu e tsuga bar u palair u katun tara Luman Lotu Pan

(Matiu 21:12-17, Luk 19:45-48, Jon 2:13-22)

15Poata ti tuku ien i Jerusalem be Iesu e la uana tara Luman Lotu Pan ba te tanian tsuga rena u katun ti hihol na ti haholia i Luman Lotu Pan. Ba nonei e lapo ba neto u tebol turu katun ti palpalis a moni na e lapo ba hasin u gumgum turu katun ti haholin u kulu. 16Na nonei e hapiu hasir u katun ti katsin sila meia a ma tsi ka i taren tara makum i rehina Luman Lotu Pan. 17Ba nonei e hatuts reto a barebana me poiena, “U Buk u Goagono e ka mena u ranga tere Sunahan te poiena, ‘A luma i tar a luma te tatei gono ria romana u pal barebana hoboto ba te singo uar i tar.’ Kaba alimiu e kato hakapa here tsipon namien a kioun mous turu kopkop.”

18Bu pris pan nu tson hihatuts turu Lo i hengo neto a ka teka ba te tanian sake ner ta maroro te gi atung hamate menien e Iesu. Kaba nori i matoutse ien, taraha a barebana hoboto i asingotoein a man ka te hihatuts nen.

19Ba tara lahibong be Iesu nu katunun tsitsilo e la ba ner a taun.

U roein fik e lango

(Matiu 21:20-22)

20Na tara bongbong koru, poata ti la lel ien i kalana, ba nori e tarer nonei u roein fik e lango hakapa me na noana i polosonen. 21Be Pita e hakats sabe nena a ka te butuia i tanen ba te poiena tere Iesu, “Tson Hihatuts, tara. U roei tu ranga hapiun lö e lango hakapa.”

22Be Iesu e poiena i taren, “Alimiu go hamana mia tere Sunahan. 23Alia e hatei hamana ragoi limiu, te ranga mena a toa katun u pokus teka ba te poiena, ‘Alö go takei ba lö te lapo ba nem a peisamulö i tasi,’ ba ka teka te butu hamana benoen. Kaba a ka teka e butu talasi noa romana i tanen te go ma hula hakats uaien. Nonei e go hamana u tara ka te ranga nanen e butu hamana nou romana. 24Na poata te singo uami limiu tere Sunahan ba te singo silemiu a toa ka, alimiu go hamana iam te go lu mena mien, ba limiu te lu hamane moen romana. 25Te raharahe mia limiu a tana katun, alimiu go solopale iam a ka a omi te katoen ba te tara poutse men tara poata te tuol mia limiu ba te singo uamiu tere Sunahan. Te go mar kato uam limiu teka, be Tamamilimiu te kana i Kolö te lu ba has nanou u markato u omi i tamilimiu ba te tara pouts rano limiu. 26Kaba te ma solopale moi limiu u markato u omi tara tana katun, be Tamamilimiu te kana i Kolö te ma lu ba has nanoi u markato u omi i tamilimiu.”

A nitsunono tere Iesu e lama ime?

(Matiu 21:23-27, Luk 20:1-8)

27Nori i tuku poutsia i Jerusalem. Ba poata te lalaia e Iesu i iahana Luman Lotu Pan bu pris pan nu tson hihatuts turu Lo na pal kapan i la uamato i tanen. 28Ba nori i rangatse ten, “Esi te hanigein te go kato meni lö a man ka teka? Alö e kato memi a man ka teka a nitsunono teresi?”

29Be Iesu e poieto i taren, “Alia e rangata has ragoi limiu u toa u harangata. Te ranga palis moa limiu i tar, ba lia te toan hatei ragoi limiu esi te hale moi lia a nitsunono te go kato meni lia a man ka teka. 30Poata te baptais ria e Jon a barebana, nonei e ka mei a nitsunono tere Sunahan tsi tara katun tun? Ranga palis uamuma i tar.”

31Ba nori e hihirangatsir me poier, “Aha te poe rou ra? Te gi poe meni ra, ‘E Jon e ka mei a nitsunono tere Sunahan,’ be Iesu te poie nou, ‘Gaha tsiponi te ma hamana memi limiu e Jon?’ 32Na ra e namos poe hasera, ‘E Jon e ka mei a nitsunono tara katun tun.’” Nori i matoutir a barebana, taraha u katun hoboto i poei e Jon a propet hamana tere Sunahan. 33Ba nori i ranga palisito tere Iesu, “Ara e ma atei rei.”

Be Iesu e poieto i taren, “Na alia has e ma hatei ragoi limiu esi te hale moi lia a nitsunono te go kato meni lia a man ka teka.”