Search form

Mak 11:1-2

E Iesu e tukuia i Jerusalem me here nei a king

(Matiu 21:1-11, Luk 19:28-40, Jon 12:12-19)

1-2Poata ti la hasukusuku ien i Jerusalem ba nori e tuku ria turu han i Betani na i Betpasi te ka ria i rehina a tsi pokus te ngöeri u Pokus tara Roein Olip. Be Iesu e hala neto a elasolana katunun tsitsilo i tanen me poiena i taren, “Alimiu go la uam i han te ka nama ili, ba poata te na butu moa limiu i han ba limiu te na sabie mou a tunan dongki a hitots ti kitsei a lohiana. U katun i namala osa noei a dongki teka. Na puresie muma ba limiu te mi piou namen teka. 3Te rangata noa ta katun, ‘Aha te katoe milimiu a ka teka?’ ba limiu te hateie men, ‘A Tsunono e ngile namen ba nonei te mi toan hala pouts nanoen i teka.’”