Search form

Mak 13

E Iesu e hatein te taia uana romana a Luman Lotu Pan

(Matiu 24:1-2, Luk 21:5-6)

1Poata te la ba nia e Iesu a Luman Lotu Pan, ba toa katunun tsitsilo i tanen e poieto, “Tson Hihatuts, ruto turu hatu pan soku teka na turu luma u niga koru teka.”

2Be Iesu e ranga palisina, “Alö e tarem u luma pan soku teka? E moa ta toa ta hatu teka te ga ka lelia romana tara makum i tanen. Nori u hatu hoboto teka e lapo raria romana i puta.”

A poata a omi koru

(Matiu 24:3-14, Luk 21:7-19)

3-4E Iesu e gumia turu Pokus tara Roein Olip ba te tara uana i Luman Lotu Pan. Ere Pita mere Jemis ne Jon ne Endru i ka pepeisa gono meien me poier i tanen, “Hatei ramei lam i hangisa te butuna romana a ka teka, na hatei has ramei lam a hiharuts te haruto nanou a poata te ga butu mei romana a man ka teka.”

5Be Iesu e tanian hatuts ranen ba te poiena, “Hanei sil iam te go gamo meri ta katun alimiu. 6U katun u para e la rima romana ba te ngöe roi a peisaren a solor. Ba man toa toa i taren te poier romana, ‘Alia e Mesaia,’ ba nori te gamo ria romana tara katun a para. 7Na alimiu go ma tokumi tara poata te hengoe mia romana limiu te ling uana a man hiatatung i sukusuku nu habulungana tara man pula i lehana. A man ka teka e butu noa talasina romana, kaba a poata i puta e ma kapa noa noi. 8A toa han e hiatatung mena romana a tana han, na palair u hun katun e hiatatungur romana. Bu nun te gasir romana tara han a para, na bes pan e ka hasina romana. A man ka teka e hereri romana a kamits tutun tara tahol te katsin posana.

9“Alimiu go hanei iam, taraha u katun e pile kap rariou romana limiu ba te hala mera rilimiu turu kot. Ba nori te lahus rariou romana limiu tara man luman lotu turu Jiu. Na limiu e na tuol mia romana i matar u gamman nu king, taraha alimiu e hamana mia i tar, ba limiu te hatei ramou ien u Bulungana u Niga. 10Nu Bulungana u Niga e gi rarare mamia romana turu han hoboto. 11Na poata te pile kap rarien limiu ba te las mera rilimiu turu kot, alimiu go ma toku mam memi a man ka te na ranga namou limiu. Poata te butuna romana a poata a omi teka ba limiu te poiemiu a man ranga te hatei ranoi limiu e Sunahan. Taraha, u ranga te poie milimiu romana e ma ranga uanei i tamilimiu. Nonei e tuhana nama romana turu Namnamei u Goagono. 12U katun e hala rer romana u toularen turu katun te atung hamate raren romana, bu tamaren te kato has uariou i iesana tara galapien i taren. A galapien e hiatatung mer romana u tamaren nu tsinaren ba te hala mera rien turu katun te atung hamate raren romana. 13Bu katun hoboto te pakö sil rari romana limiu alia. Kaba u katun te pile kap ner romana a markato tere Sunahan tara poata a omi teka ba te ma hapolasari, e Sunahan e lu pouts mera noien i tanen.”

A ka a omi koru

(Matiu 24:15-28, Luk 21:20-24)

14Be Iesu e poiena, “Alimiu e taremiu romana a ka a omi koru te tuoluna romana tara makum te hagoagono ba nerien.” (A katun te ritena u ranga teka e ga hakats hanigein te mouna uanen.) “Ba pala te ka ria romana i Judia e gi bus romana tara pokus. 15Na katun te kana romana i apu i tanen e moa te ga tatei tasu uen i luma i tanen ba te na lu bena ta tsi ka. 16Na katun te kana romana i kui e ma tatei gala pouts nei i han ba te na luena u hasobu u ngahangaha i tanen. 17Haromana koru tara tohaliou te pikar romana na tara tohaliou te hasus rer a galapien tara poata teka. 18Alimiu go singo uam tere Sunahan ba ka teka te ma butu mena mei romana a poata turu hamuri. 19U kamits tara poata teka e pan saluhe nena romana u kamits hoboto tara poata i manasa, tara poata i mam koru te katoeia e Sunahan a mamana ka ba te noana tara poata i romana. Na tara poata hoboto has i murimuri e moa lel ta kamits te ga kato u teka. 20Kaba a Tsunono e hopu kap hakapein te go makum u romana a poata teka. Sanena e ga moa, ba te moa hasina ta toa ta katun te ga tatei ka haniga romana. Kaba e Sunahan e peko menei romana a poata teka te go taguhu merien u katun te hopu kap reien.

21“Alimiu go ma hamanemi ta katun te ga poei i tamilimiu, ‘Tara iam, e Mesaia teka,’ tsi ta katun te ga poei, ‘Tara iam, nonei e kana i tium.’ 22U Mesaia gamogamo nu katun u gamogamo te ngöeri romana a peisaren u propet tere Sunahan e butur romana. Ba nori te katoer romana u hiharuts pan na man mirakul. Taraha, te gi antuna uen ba nori te gamo rer romana u katun has te hopu kapir e Sunahan. 23Alimiu go hanei iam. Alia e hatei ragu lei limiu a mamana ka hoboto i mam tara poata te ga butu ien romana.”

E Iesu e na kopisi nama romana

(Matiu 24:29-31, Luk 21:25-28)

24Be Iesu e poiena, “Tara man lan i murina tara poata turu kamits teka ba pitala te kuhilina romana na tsihau e ma piri nei romana. 25Nu pitopito e rus rima romana i kolö, na mamana ka a tagala ni kolö e gasir romana ba te tasula ba ner a man makum i taren. 26Ba barebana te tare riou romana alia tu butun katunuma te butu guma romana turu koasi ba te la meguma a nitagala pan nu ualesala pan. 27Ba lia te hala regu romana u angelo turu han hoboto i puta ba nori te na gono rarima u katun te hopu kapir e Sunahan.”

U haharoeina turu roein fik

(Matiu 24:32-35, Luk 21:29-33)

28E Iesu e ranga lel me poiena, “Alimiu go hatatei niam u haharoeina turu ngal. Poata te suluna u ngal, ba limiu te atei silemiu a poatan nou turu ngal e sukusukuna. 29Ne kato has uana i iesana, poata te tare mia romana limiu a man ka hoboto teka te ranga nagu lalia, ba limiu te atei sile mou a poata e sukusuku koru nama. 30Alia e hatei hamana rago limiu, a man ka hoboto teka e butuna romana i mam tara tou mate tara palair u barebana te toatoar tara poata teka. 31U kolö nu puta e taia hakapar romana, kaba u ranga i tar e moa koru te go tatei taia uen romana.”

E moa ta katun te ga atei sil u lan tsi a aua

(Matiu 24:36-44)

32Be Iesu e poiena, “Kaba e moa ta katun te ga atei sil u lan tsi a aua te butu nama romana a man ka teka. U angelo ri Kolö e ma ateiri na lia a Pien Tson tere Sunahan e ma atei hasgi. E Tamar peisa te ateina. 33Hanei iam, na tara kap haniga iam. Taraha, alimiu e ma atei silemi i hangisa te butu nama romana a poata teka. 34A poata teka e kato uana romana tara katun te his uana i lehana. Ba nonei te hataratara kap ranei u tsekotseko-kala i tanen a man ka i tanen, ba te hala ranei a man toa toa a man toukui i taren. Ba nonei te hateiena a katunun taratarakap tara tamana te go pepeito haniga uen. 35Na limiu go tara kap haniga iam, taraha alimiu e ma atei silemi i hangisa te la nama romana a katun terena luma. Nonei e la toum menama a lahibong tsi a bong roto tsi a gusuna bong tsi a lunlan. 36Te go songots la uamen, e omina te go mi sabe merien limiu ba te sohomiu. 37A ka te ranga mera gilia alimiu e la has uana turu katun hoboto: tara kap haniga iam.”