Search form

Mak 14

A pal kapan i korupakön e Iesu

(Matiu 26:1-5, Luk 22:1-2, Jon 11:45-53)

1U huol u lan patu ba kannouna turu Paska turu Jiu te butu nou, na kannou has te noue ria a barebana u beret te moa ta yis. U pris pan nu tson hihatuts turu Lo i sake ta maroro te gi pile kap hamous halona menien e Iesu ba te atung hamate ren. 2Ba nori e poier, “Ara e moa te gi tatei kato menien tara poata turu kinalala, taraha a barebana e namos hiagetagetar.”

A tahol e hakis nia u uapi u soksoka i bakune Iesu

(Matiu 26:6-13, Jon 12:1-8)

3E Iesu e kaia i Betani tara luma tere Saimon te ka mei a toba i manasa. Ba tara poata ti nou ien, ba toa tahol e tasu menama a tsi botolo tsikitsiki a tsi niga te ka mei u uapi u masi te antunaia tara hihol pan koru na ti ngöei u nat. Ba nonei e bute iena a boloto me hakis nena nonei u uapi u masi teka i bakune Iesu. 4Ba palair u katun ti kaia teka i raharahato me hiararangar, “Tara naha tsiponi te tsu ba mela lei a tahol u uapi u masi? 5Taraha, a hihol turu uapi teka e saluhena tara 300 denarius, a holina turu 300 u lan. Sanena te hahol nala len sane nonei e tatei hala ranei a moni u katun ti moa ta moni.” Ba nori i ngene ten.

6Kaba e Iesu e poei, “Haka ba niam. Tara naha tsiponi te ngena memien limiu? Nonei e katoe lala a ka a niga koru i tar. 7U katun ti moa ta moni e ka gono nitoa mera riou limiu, ba limiu te tatei taguhu ramen tara poata te ngil mia limiu. Kaba alia e ma ka gono nitoa lel mera goi limiu. 8A tahol teka e katoe lala a ka te antunan kato nanen. Nonei e hakis nelala u uapi u masi turu tuanrei i tar i mam tara poata te gi na kaho nien romana lia. 9Alia e hatei hamana rago limiu, ime te rarare roa romana u Bulungana u Niga, tara mamana han hoboto i puta, ba nori te rarare riou a tahol teka ba barebana te hakats sile riou a ka a niga teka te katoe lalen.”

E Judas e katsin harutein e Iesu turu pakö i tanen

(Matiu 26:14-16, Luk 22:3-6)

10E Judas Iskeriot, a toa tara 12 a katunun tsitsilo, e la u turu pris pan, taraha nonei e na katsin harutein e Iesu i taren. 11Ba nori i sasala koru mieto ti hengo meni a ka teka me ranga hamana ner te gi hala menien ta moni. Be Judas e tanian sake nena ta maroro te go na haruto menien e Iesu turu katun teka.

A kannouna turu paska

(Matiu 26:17-25, Luk 22:7-14,21-23, Jon 13:21-30)

12Turu lan tutun tara kannou te noue ria u beret te moa ta yis, u lan te atunge ria u tunan sipsip tara kannouna turu Paska, bu katunun tsitsilo e rangatser e Iesu, “Alö e ngilem alam go la u ime ba te na kato hamatsköem a kannou i tamulö turu Paska?”

13Be Iesu e hala nena a elasolana katun i tanen me poiena i taren, “La uam i iahana taun ba toa tson te soatsena a tabeli te ka mena u ramun e tupala ranou limiu. 14Kukute iam tara luma te tasu nen ba limiu te poiemiu tara katun terena luma, ‘Tson Hihatuts e poiena, Ime te kana a rum i tar te nou gono megoa lia u katunun tsitsilo i tar a kannouna turu Paska?’ 15Ba nonei te toan haruto ranoi limiu a toa rum pan te kana i iasa te haholasa hakape lila na te kato hamatskö hakape lila. Ba limiu te na kato hamatskö mame mou a kannou i tarara tara makum teka.”

16Bu katunun tsitsilo i lato me la uar i taun, ba nori e na sabier a mamana ka te kato u te ranga uama e Iesu. Ba nori e kato hamatsköer a kannouna turu Paska.

17A ka e lahibong hakapa be Iesu e la gono memato a 12 a katunun tsitsilo. 18Na tara poata ti nou ien turu tebol be Iesu e poiena, “Alia e hatei hamana rago limiu, a toa i tamilimiu e haruto nenoa lia turu pakö i tar, a katun te nou gono mera nora.”

19Bu katunun tsitsilo e toku talar me rangata uase ren, “Esi, alia romana?”

20Be Iesu e ranga palisito, “Nonei a toa tara 12 a katun teka te kana gono menei lia a beret tara toa pelet. 21Alia tu butun katunuma e mar mate uagou te ranga u u Buk u Goagono. Kaba a niomi pan koru tara katun teka te haruto nenoa lia turu pakö i tar. Sanena ti ma posei nonei a katun teka, sane niga balana i tanen.”

A komunio tutun

(Matiu 26:26-30, Luk 22:15-20, 1 Korin 11:23-25)

22Na tara poata ti nou ien, be Iesu e lueto a beret me haniga uana tere Sunahan me poseposie nen me hala rane ien. Ba nonei e poiena, “Lu iam. Nonei u tuanrei i tar teka.”

23Ba nonei e lu lelena a gotana wain me haniga uana tere Sunahan me hala rane ien, ba nori e ua hoboto ria i tanen. 24Be Iesu e poieto, “Nonei u rahatsing i tar teka te kato hatagale nou u rangan kits u tsimus tere Sunahan na te takis bera nou u katun u para. 25Alia e hatei hamana rago limiu, alia e ma tatei ua lel korue goi romana u wain antunana tara poata te ue gia romana lia u wain u tsimus tara Nipepeito tere Sunahan.”

26Ba poata ti köme ien u toa u köman lotu, ba nori e la uar turu Pokus tara Roein Olip.

E Iesu e hatei mamin te go holis u e Pita

(Matiu 26:31-35, Luk 22:31-34, Jon 13:36-38)

27Be Iesu e poieto i taren, “Alimiu hoboto e matout mou ba te la ba nemou lia, taraha e Sunahan e mar ranga u teka turu Buk u Goagono: ‘Alia e atunge gou romana a katunun taratarakap bu sipsip te bus satar romana.’ 28Kaba i murina te hatakei poutse noa romana e Sunahan alia tara tou mate i tar, ba lia te mam ragou limiu i Galili.”

29Be Pita e poieto i tanen, “U katun hoboto teka e la ba toum nariou lö, kaba e moa koru te go la ba meni lia alö.”

30Be Iesu e poieto tere Pita, “Alia e hatei hamane golö, i mam te kekeretskö hahuol noa a keriau a tson i bong teka, ba lö te holis namou te go atei sil meni lö alia tara topisa poata.”

31Be Pita e ranga palis hatagalato, “Alia e moa koru te go holis menoi lö, noahasina te mate gono mena goi lia alö.”

Bu katunun tsitsilo hoboto i mar ranga uato i iesana.

E Iesu e singo u tere Sunahan i Getsemani

(Matiu 26:36-46, Luk 22:39-46)

32Nori i na tukuia tara toa makum te ngöeri Getsemani, be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Gum mia teka tara poata te singo gia lia tere Sunahan.”

33Ba nonei e la merena ere Pita mere Jemis ne Jon, ba torinen e tanian asingotona me toku hapan koruna. 34Ba nonei e poieto i taren, “A peisar e tiama koru mena a nitatagi pan. Ka bumia teka ba te taratara kapmiu.”

35Ba nonei e gamon la lelina me tuhopu nana turu tsikitsiki. Ba nonei e singona tere Sunahan te go antuna uen ba te hapiu nena te ga butu u a poata tara kamits i tanen. 36Ba nonei e poieto, “O Tamar, alö e antunam tara mamana ka hoboto. Alö go lu ba nei lia a kamits teka. Kaba alö go ma kato uai turu ngil i tar. Alö go kato u turu ngil i tamulö.”

37Ba nonei e kopisina me sabiena a elapisa a katunun tsitsilo ba te sohor. Ba nonei e poieto tere Pita, “O Saimon, alö e sohom? Alö e ma antunami te go kalata u tara toa aua puku?” 38Ba nonei e poiena i taren, “Tara kap iam ba te singo uamiu tere Sunahan. U hiamus u omi e namos butuna i tamilimiu. A namnamei i tamilimiu e ngilin katoena a ka teka, kaba u tuanrei i tamilimiu e ma tagala nei.”

39Ba nonei e la pouts lelito me singona tere Sunahan turu toa puku u mar singo. 40Ba nonei e la pouts uato turu katunun tsitsilo me sabe ranen ba te sohor, taraha nori i topi koru. Ba nori e ma atei sileri aha te gi poien i tanen.

41Na poata te kopis hatopisa pouts ien, ba nonei e poieto i taren, “Alimiu e soho noamiu ne husa noamiu? E noa tala. A poata e butu hakapa. Ruto mula. Alia tu butun katunuma e hala tala naria tara nitagala turu katun u omi. 42Takei iam, ba ra te lara. Ruto iam, a katun te haruto nano lia turu pakö i tar e tuku hakapa.”

Nori i pile kapin e Iesu

(Matiu 26:47-56, Luk 22:47-53, Jon 18:3-12)

43E Iesu e ranga lel noa be Judas a toa tara 12 a katunun tsitsilo e tukuto. Ba nonei e peigi remato u katun u para ti soatsema a man kilatan hiatatung na man baru. U pris pan nu tson hihatuts turu Lo na pal kapan ti hala ramen. 44Na katun te haruto nanou e Iesu e hopu kap mamin a ka te mi katoe noen. Nonei te hatei hakapa mamir u katun te ga peigi ramen romana me poiena, “A katun te mutsi nagoa lia i abuabunen, nonei a katun te ngilin lu nami limiu. Pile kap niam ba limiu te peige men ba te tara kap haniga namen.”

45Be Judas e tuku hakapato me la uana tere Iesu me poiena, “Tson Hihatuts.” Ba nonei e mutsi nanen i abuabunen. 46Ba nori e pile naren ba te pile hakarapoto naren. 47Kaba toa katun te tuol hasukusuku e lous u kilatan hiatatung i tanen me katsin atungena a katunun kukui puku tara tsunono pan turu pris, ba nonei e ngats ba nena a talinganen. 48Be Iesu e rangata raten, “Alimiu e la memuma a man kilatan hiatatung na man baru te go mi pile kap mena milia ba limiu te poiemiu alia e heregi a kopkop? 49Turu mamanu lan alia u ka gono merio limiu tara Luman Lotu pan ba te hihatutsugu, ba limiu te ma pile kap nami lia. Kaba a ka teka e butu silena te ga mana u u Buk u Goagono.”

50Bu katunun tsitsilo hoboto i tanen i la ba naten me busur.

51-52Ba toa katun a hitots e kukutieto e Iesu ba te kope nei a peisanen u labalaba u lamelame tun. Ba nori e hiapilepile naren ba nonei e la ba neto u labalaba te kopen me bus belobelosona.

E Iesu e kaia turu Kot Pan turu Jiu

(Matiu 26:57-68, Luk 22:54-55,63-71, Jon 18:13-14,19-24)

53Nori i na piou nia e Iesu tara tsunono pan turu pris, bu pris pan na pal kapan nu tson hihatuts turu Lo e gono hobotor. 54Be Pita e murimuri halehanana me la uana tara luma tara tsunono pan turu pris, ba te na kana i pal porina luma i iahana ololo. Ba nonei e na gum gono merena u tson taratarakap ba te meimeina turu tula. 55Bu pris pan nu katun hoboto ti kaia turu Kot Pan e sakier ta elasolana ta katun te gi kot mei e Iesu tu toa tu mar ranga te gi atung hamate sila nien e Iesu. Kaba nori i ma sabei ta elasolana. 56U katun u para i gamoin e Iesu, kaba man ranga i taren e ma boei tu toa.

57-58Bu palair u katun e takeir me gamo ner e Iesu me poier, “Alam u hengo nonei e poei, ‘Alia e kato lupegu romana a luma tere Sunahan teka ti kui u katun, ba i murina u topisa u lan ba lia te kuie gou a taina luma te ma antunan kuie nei a katun.’” 59Kaba a man ranga i taren e ma bo hasei tu toa.

60Ba tsunono pan turu pris e tuoluna i mataren hoboto me rangatsena e Iesu, “Alö e ma ranga palismi? Gaha nonei te kot meri u katun teka alö?”

61Be Iesu e kokomotona me ma poe nei ta ka. Ba tsunono pan turu pris e rangata lele nen, “Alö e Mesaia, a Pien Tson tere Sunahan?”

62Be Iesu e poiena, “Nonei alia. Alimiu e tare mou romana alia tu butun katunuma ba te gum goa tara pal matou tere Sunahan a tagala koru, ba lia te la guma turu koasi i kolö.”

63Ba tsunono pan turu pris e kise iena u hasobu i tanen me poiena, “Ara e ma tatei ngö lele rimei ta katun te ga kot gono meien. 64Alimiu e hengo hakape mula nonei e poe lala nonei e ka mena a nitsunono tere Sunahan. Nonei u ranga u omi koru teka. Alimiu e poiemiu aha?”

Ba nori e poe hoboter, “Nonei e gi atung hamati.”

65Ba palai e tanian kahuser e Iesu me pou kap ner a matanen me muke ren. Ba nori e poier i tanen, “Poa talei esi te muke lalo lö.” Bu tson taratarakap e gono beie ren me atunge ren.

E Pita e holisin te go atei sil menien e Iesu

(Matiu 26:69-75, Luk 22:56-62, Jon 18:15-18,25-27)

66E Pita e ka noaia i puta i pal pori, ba toa taholun kui tara tsunono pan turu pris te la nama. 67Poata te tare ien e Pita ba te meimeina ba nonei e ruto hasukusukuna me mareie nen me poiena, “Alö has tu ka gono mei e Iesu ni Nasaret.”

68Be Pita e holisina me poiena, “Alia e ma ateigi a ka te ranga nemu lö.” Be Pita e na kana i rehina tamana tara ololo.

69Ba nonei a taholun kui e tare nen me ranga lelina turu katun ti tuolia i sukusuku me poiena, “Nonei a toa katun tere Iesu teka.” 70Kaba e Pita e holis lel.

Ba tsitabubun poata patu bu katun ti tuolia i sukusuku e poier tere Pita, “Alö koru a toa katun tere Iesu, taraha alö has a katununa i Galili.”

71Ba nonei e poiena, “E Sunahan e tatei hahune nolia te go ma ranga hamana uai lia. Alia e ma atei silegi nonei a katun teka te ranga nemi limiu.”

72Ba toa keriau a tson e songots kekeretskö hahuoluna. Be Pita e hakats pouts neto te mar ranga menien e Iesu, “I mam te kekeretskö hahuol noa a keriau a tson ba lö te holis hatopisa namou te ma atei sil mena milö alia.” Ba nonei e hakats pouts nena a ka teka me tabena.