Search form

Mak 14:10

E Judas e katsin harutein e Iesu turu pakö i tanen

(Matiu 26:14-16, Luk 22:3-6)

10E Judas Iskeriot, a toa tara 12 a katunun tsitsilo, e la u turu pris pan, taraha nonei e na katsin harutein e Iesu i taren.