Search form

Mak 14:43

Nori i pile kapin e Iesu

(Matiu 26:47-56, Luk 22:47-53, Jon 18:3-12)

43E Iesu e ranga lel noa be Judas a toa tara 12 a katunun tsitsilo e tukuto. Ba nonei e peigi remato u katun u para ti soatsema a man kilatan hiatatung na man baru. U pris pan nu tson hihatuts turu Lo na pal kapan ti hala ramen.