Search form

Mak 15

E Iesu e kaia turu kot tere Pailat a Gamman

(Matiu 27:1-2,11-14, Luk 23:1-5, Jon 18:28-38)

1Na tara bongbong koru bu pris pan na pal kapan nu tson hihatuts turu Lo nu katun hoboto turu Kot Pan i hagumuto. Ba nori i kits kap neto e Iesu me la meren me hala narien tere Pailat a Gamman. 2Be Pailat e rangatse ten, “Alö a king turu Jiu?”

Be Iesu e ranga palise ten, “Alö a tuam ba te rangam.”

3Bu pris pan e kot meri e Iesu a mamana ka a para. 4Be Pailat e rangata lele ten, “Alö e ma ranga palismi? Alö e ma hengoemi a mamana ka teka te kot merien lö?”

5Be Iesu e ma palis lele nei tu toa tu ranga, be Pailat e asingoto koruto.

E Pailat e rangein e Iesu ga mate

(Matiu 27:15-26, Luk 23:13-25, Jon 18:39–19:16)

6Tara poata tara kannouna turu Paska, e Pailat e roron pureseir a man toa man karabus ti rangata sil a barebana. 7Na tara poata teka a palair u katun ti hiatatung mei a gamman na ti hihipuli, nori i kaia tara karabus. Na toa tson a solonen e Barabas e ka gono mera ien. 8Ba barebana u para e na gono ria tere Pailat me rangatse ren te go kato uen te roron mar kato uen i taren. 9Be Pailat e rangata raten me poiena, “Alimiu e ngilemiu alia go purese beri limiu a king turu Jiu?” 10Nonei e atei sil u pris pan i hala mei e Iesu i tanen taraha nori i hiomi.

11Bu pris pan i hasingoto reto a barebana te gi rangata hoboto sil meni te go hapurese beme rien e Pailat e Barabas peisa. 12Be Pailat e rangata lel raten, “Ime te mar kato mena goi lia a katun te ngöe milimiu a king turu Jiu?”

13Ba nori i ku pouts uato i tanen, “Tapala nia tara koruse!”

14Be Pailat e rangata raten, “Tara naha? A saha ka a omi te katoen?”

Ba nori e ku hapan lelir, “Tapala nia tara koruse!”

15Be Pailat e ngilin kato haniga rena a toriren me hapurese bera neien e Barabas. Ba nonei e halahus neto e Iesu me hala nanen i taren te gi na tapala menien tara koruse.

U soldia i hahakosia tere Iesu

(Matiu 27:27-31, Jon 19:2-3)

16Bu soldia e lu menari e Iesu i pal porina luma tere Gamman (a makum teka i ngöei Peretorium). Ba nori e ngö gugono rer u soldia hoboto. 17Ba nori e haseieri e Iesu u hasobu u ngahangaha u miamia te tara herei u hasobu tara king, me hil haperperere ier a kolits a hihitoka me hake rien i bakunen. 18Ba nori e hohou hatsunone ren me poier, “Solosei iam a king turu Jiu.” 19Ba nori e singsingatseri a bakunen u nga me kahkahuse ren me hathatukunur me turuturu uar i tanen. 20Poata ti hahakos hakapa ien tere Iesu, ba nori e his ba ner u hasobu u miamia me hamago poutse rien u hasobu i tanen. Ba nori e lakasa meren te gi na tapala menien tara koruse.

E Iesu i tapala nia tara koruse

(Matiu 27:32-44, Luk 23:26-43, Jon 19:17-27)

21Ba i maroro nori i tupali a toa katun a solonen e Saimon e lama tara tana han. Nonei a toun Sairini, e tamar re Aleksenda mere Rupas. Nori i hatöe ien a koruse tere Iesu. 22Ba nori i peigi mena tei e Iesu tara makum ti ngöei Golgota (u ranga teka e poiena “A Makum turu Lakö”). 23Ba nori e torohanan hale rien u wain ti sohala gono mei a ka a mal ti ngöei u mer, kaba e Iesu e ma ue ien. 24Ba nori e tapala narien tara koruse. Ba nori e satu siler esi te ga lui tu toa tu hasobu tara man hasobu tere Iesu, ba nori e molamoleri a peisaren a man hasobu i tanen. 25Nori i tapala nien tara koruse tara 9 kilok tara bongbong. 26Nori i hakeia tara bakunen i iasa u ranga ti kot meien te poei, “A King turu Jiu.” 27Na tara toa makum nori i tapala hasin a elasolana a kopkop tara man koruse i rehina e Iesu, a toa tara pal matou na tai tara pal keruka. 28A ka teka e kato hamani u ranga turu Buk u Goagono te poiena: “Nori e na kato mena rien te mar kato has mena rien tara kopkop.”

29Na barebana ti silaia i sukusuku i raranga homi sil e Iesu me tsibtsibil ner a bakuren me poier, “Nonei alö a katun tu katsin kato lupu a Luman Lotu Pan ba te hatakei poutse men turu topisa u lan. 30Alö go kouluma tara koruse ba te taguhem a peisam.”

31Bu pris pan nu tson hihatuts turu Lo e kato has uar i iesana ba te ranga hahakos ria tere Iesu me hiararangar, “Nonei e haka hanigeir a palabir u katun, kaba nonei e ma antuna nei te go haka haniga meni a peisanen. 32E Mesaia a King ni Israel e go koul hamanasama tara koruse ba ra te tare ren ba te hamane ren.”

Na elasolana katun ti tapala gono mei e Iesu nori i ranga homi sil hasen.

E Iesu e mate

(Matiu 27:45-56, Luk 23:44-49, Jon 19:28-30)

33Tara 12 kilok tara soasa, bu kuhil e kopo kap neto u han hoboto me noana tara 3 kilok. 34Na tara 3 kilok e Iesu e ku hapan koru me poiena, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” U ranga teka e poiena, “O Sunahan i tar, Sunahan i tar, aha te la ba sile mulei lö alia?”

35Ba palina u katun ti tuolia i sukusuku e hengoe ren me poier, “Hengo iam. Nonei e ngöe iena e Ilaitsa.” 36Ba toa katun e pietato me haputuena u magomagolo turu wain u melil me hakeie nen turu nga. Ba nonei e hale neien e Iesu te go ous menien me poiena, “Ka biam, ba ra te tarera te ga la uama e Ilaitsa ba te mi hakoule nen tara koruse.”

37Be Iesu e ku hapanito me matena.

38Bu labalaba pan te kuteia i Luman Lotu Pan e takis katato i iasa me la nitoana i puta. 39Ba tsunono turu soldia te tuolia i matane Iesu e tareto te mar mate uen me poiena, “A katun teka a Pien Tson hamana tere Sunahan.”

40Na palair a tohaliou i ka hasia i lehana ba te pepeitor. I gusuren e kaia e Maria Matalina ne Salomi ne Maria e tsinana ere Jemis a tetenei mere Joses. 41Nori i lala gono mei e Iesu i Galili me taguhe ren. Na palair a tohaliou u para ti la gono meien i Jerusalem i ka gono has meien.

E Iesu i hongia tara kiou

(Matiu 27:57-61, Luk 23:50-56, Jon 19:38-42)

42Na turu lan teka a barebana i kato mami a mamana ka, taraha i mahö u Lan u Goagono turu Jiu. A lahibong e butu hamanasa, be Josep ni Arimatia e tukuto. 43Nonei a katununa turu Kot Pan te ka mei a solo a niga, ba te hahaloso hasena a Nipepeito tere Sunahan. Be Josep e ongolona me la uana tere Pailat me rangata sile neien u tuanrei tere Iesu. 44Be Pailat e asingoto meto te hengo menien te mate hakapa u e Iesu, ba nonei e ngöena a tsunono turu soldia me rangatse neien te ga mate hakapa u e Iesu. 45Poata te hengoeia e Pailat u ranga tara tsunono, ba nonei te hanigana te ga lu meni e Josep u tuanrei tere Iesu. 46Be Josep e holeto u labalaban kopo me na hakoulena u tuanrei tere Iesu me pitse neien u labalaba me na hopue nen i iahana kioun mate ti kuieia turu lapo. Ba nonei e hategelieto a hatu pan me tupe neien a matana kioun mate. 47Ne Maria Matalina ne Maria e tsinana e Joses i pepeito ti hopueia e Iesu.