Search form

Mak 16

E Iesu e takei pouts tara tou mate i tanen

(Matiu 28:1-8, Luk 24:1-12, Jon 20:1-10)

1Poata te kapaia u Lan u Goagono, be re Maria Matalina mere Salomi ne Maria e tsinane Jemis i holi u uapi u masi te gi na kis menien turu tuanrei tere Iesu. 2Tara bongbong koru turu lan tutun turu wik te butu uama a pitala, nori i la u tara kioun mate. 3Ba nori e hiarangrangatar me poier, “Esi te hategele ba bera noi ra a hatu te tupena a matana kiou?” 4Nonei a hatu pan koru. Ba nori i tara seito me tarer a hatu i hategele ba hakapein. 5Ba nori e tasu ria tara kioun mate me tarer a toa tson a hitots ba te gumuna tara pal matou ba te ka mena u hasobu u hiaka. Ba nori e asingotor me matoutur.

6Ba nonei e poieto i taren, “Alimiu go ma asingotomi ne go ma matoutmi. Alimiu e sakiemiu e Iesu ni Nasaret ti tapala nia tara koruse. Nonei e ma ka nei. Nonei e takei hakapa. Tara uam tara makum ti hopue ien. 7La tala iam, ba limiu te na hatei ramiu u katunun tsitsilo i tanen ne Pita u ranga teka: ‘Nonei e mam ranou limiu i Galili, ba limiu te na tare moen ili, te mar hatei merien limiu.’”

8Ba nori e lakasar me bus ba ner a kioun mate, taraha nori i asingoto koru me tolotololo mer a nimatout. Ba nori e ma hatei narien ta toa ta katun, taraha nori i matoutu koru.

E Iesu e butuia tere Maria Matalina

(Matiu 28:9-10, Jon 20:11-18)

9I murina te takeia e Iesu tara tou mate i tanen, tara lunlan turu lan tutun turu wik, ba nonei e butu mamuna tere Maria Matalina, a tahol te tsuga ba mam nien a tohit a mate a omi. 10Be Maria e la uato turu katun ti roron ka gono mei e Iesu ba te hahurir me taber. 11Ba nonei e poiena i taren, “E Iesu e toatoana na lia e tare gumen.” Poata ti hengoe ien a ka teka ba nori e hahamana naren.

E Iesu e butia tara elasolana katunun tsitsilo

(Luk 24:13-35)

12Ba i murinen be Iesu e butuna tara elasolana katunun tsitsilo ti la uen tara han te kaia i ielesala tara taun, ba peisanen e halhalina. 13Ba nori i kopis poutsuto me hatei rer a palai ti roron ka gono meien. Kaba nori i hahamana has ren.

E Iesu e butuia tara 11 a katunun tsitsilo

(Matiu 28:16-20, Luk 24:36-49, Jon 20:19-23, Aposol 1:6-8)

14Ba i murinen be Iesu e butuna tara 11 a katunun tsitsilo tara poata ti nou ien. Ba nonei e ranga hatagala mera nen, taraha nori i hahamana me baku-tur. Nonei e ranga hatagala meren, taraha nori i hahamaneir u katun ti tare ien i murina te takei pouts ien. 15Ba nonei e poiena i taren, “La uam turu han hoboto i puta ba te na rarariemiu u Bulungana u Niga tara barebana hoboto. 16A katun te hamanana na te luena a baptais e ka hanigana romana. Kaba a katun te ma hamana nei e rusuna romana turu Kot tere Sunahan. 17Nu katun te hamanar e katoer romana a man hiharuts tara nitagala tere Sunahan te kato uana teka: nori e poier romana a solor ba te tsuga ba rer romana u mate u omi. Na nori e ranga ria romana tara man ranga man tsimus te ma atei sileri. 18Te pile narien romana u kukutsi tsi te ue rien u mar ramun te kato hamatiena a katun, a man ka teka e ma kato homi rane ien romana. Na nori e hatakoper romana a limaren turu katun te ka mer a nimate ba nori te niga poutsur romana.”

E Sunahan e lu pouts meni e Iesu i Kolö

(Luk 24:50-53, Aposol 1:9-11)

19A Tsunono e Iesu e ranga hakapa meren be Sunahan e lu pouts mena neien i Kolö, be Iesu e na gumna tara pal matou tere Sunahan. 20Bu katunun tsitsilo i lato me na rarare ria turu han hoboto. Ba Tsunono e kui gono mera ten, ba man hiharuts tara nitagala tara Tsunono te haruto nena te mana u u ranga i taren.