Search form

Mak 2

E Iesu e kato haniga poutsi a katun a matekata

(Matiu 9:1-8, Luk 5:17-26)

1I murina a palair u lan e Iesu e la pouts u i Kapeneam, ba barebana e hengoer te ka uen i han. 2-3Bu katun u para e mi gonor ba luma e saputu koruto na i matana tamana e moa has ta makum te ga ski. E Iesu e hatei rien u ranga ba barebana e mi piou neto a katun a matekata. Ba elahats a katun e soatse rimen. 4A makum e saputu tara katun ba nori a elahats a katun teka e ma antunari te gi soata menien i rehina e Iesu. Ba nori e na lu ba ner a toa makumun pungana tara luma i matina te kaia e Iesu. Poata ti kato hakape ien a tabutu, ba nori e hakouler a katun te opuia tara poapoa. 5I hakoul hakape ien i puta, be Iesu e atei talana te hamana uaren i tanen. Ba nonei e poiena tara katun a matekata, “A tsi pien, alia e lu ba negu u markato u omi i tamulö.” 6-7U tson hihatuts turu Lo i ka has ba te hakhakats tunur me poier, “Te ha u a katun teka ba te mar ranga uana teka? Nonei e katsin gulena a nitsunono tere Sunahan? E moa ta toa ta katun te ga tatei lu ban u markato u omi, e Sunahan talasi a toa te antunana.” 8Be Iesu e atei sil hamanasena u hakats turu katun teka ba te poiena i taren, “A neha tsiponi te hakats homi memi limiu i torimilimiu? 9Alimiu e ma hanigami te poe mena gulei lia, ‘Alia e lu ba negu u markato u omi i tamulö’? Bara, alia e poa hamanase gou u tana u ranga te ka has mena a toukui pan te kato uana, ‘Alö go takei ba te soatsem a poapoa i tamulö ba lö te lam!’ 10-11Alia e haruto ragi limiu a mirakul teka alia tu butun katunuma e ka megu a nitagala i puta te go lu ba has menai lia u markato u omi.” Be Iesu e toan ranga mena a katun a matekata me poiena, “Alia e ranga mego lö, alö go takei ba te soatsem a poapoa i tamulö ba lö te la uam i han.” 12Ba katun e takeito me soatsena a poapoa i tanen i matar u barebana hoboto ba te lana. Ba barebana e asingoto korur me soloseier e Sunahan me poier, “Ara i namala tarei ta ka te ga kato u teka.”

E Iesu e ngöi e Livai

(Matiu 9:9-13, Luk 5:27-32)

13Be Iesu e la pouts uato i kotolana i Ramun i Galili ba barebana hoboto e la uar i tanen ba nonei e tanian hatuts ranen. 14Poata te lalaia e Iesu ba te tarena a katun te lului a takis, a solonen e Livai a pien tere Alpias, ba nonei te gumuna tara luman takis i tanen ba te kuina. Be Iesu e poiena i tanen, “Alö go la gono memo lia.” Be Livai e takeina me la gono menen. 15Bu katun u para ti lului a takis nu katun u para has ti ngöri u katun u omi i la gono has mieto e Iesu. Be Iesu e na nouna i luma tere Livai bu palair u katun teka e na nou gono has mer e Iesu nu katunun tsitsilo i tanen has. 16Bu palair u tson hihatuts turu Lo ti ngöri u Parisi e tarer e Iesu e nou gono mer u katun ti ngöri u omi nu katun ti lului a takis. Ba nori e rangata rer u katunun tsitsilo, “Tara naha te nou gono mera neien u katun te luluer a takis nu palair u katun u omi?” 17Be Iesu e hengo raten me ranga palisina, “U katun te moar ta nimate e ma tatei la uari tere dokta. E moa. U katun lasi te ka mer a nimate te la peisa uar tere dokta. Alia u ma la sile mei te go mi ngö merai u katun te poier nori e nigar. E moa. Alia u la silema te go mi ngö merai u katun te atei siler nori e omir ba te habirits hamatsköer a toriren.”

A markato te agono menari a kannou

(Matiu 9:14-17, Luk 5:33-39)

18Tara toa poata u katunun tsitsilo tere Jon nu katunun tsitsilo turu Parisi i agonoein a kannou te gi singo uen tere Sunahan ti roron kato uen. U Parisi nori u pal katununa turu lotu turu Jiu. Bu katun e mi rangatser e Iesu me poier, “Tara neha bu katunun tsitsilo tere Jon nu katunun tsitsilo turu Parisi te agono ner a kannou, kaba u katunun tsitsilo i tamulö e ma agonori?” 19Be Iesu e ranga palisina, “Tara poata te hiakukoto gono meria a halis, na tsonun hitöl e kana, a pala tara tson e ma tatei agonori. E moa. Tara poata te kana a tsonun hitöl tara kannou, a pala tara tson e ma tatei agonori. 20Kaba lia e heregi a toa tsonun hitöl te lu ba ner romana, ba pala i tar te agono riou romana nonei tara poata.”

E Iesu e haharoein u hihatutsuna i manasa nu hihatuts u tsimus

21Be Iesu e poiena, “A katun e ma tatei hakune nei a tsi makumun labalaba a tsi tsimus te ga lakopo kapin a tabutu turu labalaba u toutounei. Te kato uanen teka ba poata te galuse rien bu labalaba u tsimus te tasukupuna ba te takis ba nena a makumun labalaba a toutounei, ba tabutu te pan koru lelina. 22Na lia e hatei has ragoi limiu a kan osul te kuieri a pikpiköna meme. E moa ta katun te ga tatei osulia u wain u tsimus tara kan osul a toutounei teka. Te kato uanen teka ba nitagala turu wain u tsimus te pan susuluna ba te kato butsena a kan osul a toutounei te ma tatei talas nei, bu wain na kan osul te omi hoboto hakapar. E moa. A katun e tatei osulena u wain u tsimus tara kan osul a tsimus.” E Iesu e mar ranga u teka ba te haruto ranen u hihatutsuna i manasa turu Jiu e ma hisoböei menei u hihatuts u tsimus tere Sunahan.

U rangana turu Lan u Goagono turu Jiu

(Matiu 12:1-8, Luk 6:1-5)

23Turu toa u Lan u Goagono turu Jiu e Iesu e laia turu kuin wit. Bu katunun tsitsilo i tanen i la gono meien ba nori e tanian patsiker a hua turu wit. 24Bu Parisi i poieto tere Iesu, “Pua, u Lo i tarara e ranga hapiu nena te gi kato meni u katunun tsitsilo i tamulö a ka teka turu Lan u Goagono.” 25Be Iesu e ranga palisito, “Alimiu go mala rit hanige iam a ka te kato e Devit e tuburara a king ni manasa. Tara toa poata nonei nu pal katun i tanen i moa ta kannou i taren ba nori i besuto. 26Ba nori e na tasu ria tara luma tere Sunahan ba te nouer u beret te kaia i matana e Sunahan. A ka teka e butuia tara poata te tsunono pania e Abaiata turu pris. Turu Lo i tarara u pris talasi te tatei nouer u beret teka. Kaba e Devit e noue ien me hala has rena u pal katun i tanen. E Sunahan e ma kot mei e Devit. Ga tara neha te kot sil mera milimiu u katunun tsitsilo i tar?” 27Be Iesu e poiena i taren, “E Sunahan e ma katoei a katun te go kutekute meni u lo tara katun tun turu Lan u Goagono. E moa. Nonei e haka bei u Lan u Goagono e ga taguhi a katun ba te rorona. 28Alia tu butun katunuma te pan gia turu Lan u Goagono i gusumilimiu hoboto.”