Search form

Mak 2:16

16Bu palair u tson hihatuts turu Lo ti ngöri u Parisi e tarer e Iesu e nou gono mer u katun ti ngöri u omi nu katun ti lului a takis. Ba nori e rangata rer u katunun tsitsilo, “Tara naha te nou gono mera neien u katun te luluer a takis nu palair u katun u omi?”