Search form

Mak 2:18

A markato te agono menari a kannou

(Matiu 9:14-17, Luk 5:33-39)

18Tara toa poata u katunun tsitsilo tere Jon nu katunun tsitsilo turu Parisi i agonoein a kannou te gi singo uen tere Sunahan ti roron kato uen. U Parisi nori u pal katununa turu lotu turu Jiu. Bu katun e mi rangatser e Iesu me poier, “Tara neha bu katunun tsitsilo tere Jon nu katunun tsitsilo turu Parisi te agono ner a kannou, kaba u katunun tsitsilo i tamulö e ma agonori?”