Search form

Mak 3

A katun te ka mei u ualima u mate

(Matiu 12:9-14, Luk 6:6-11)

1E Iesu e la pouts u i luman lotu te kaia a toa katun te ka mei u ualima u mate. 2Bu palair u katun i ngilin kotin e Iesu ba nori i ruto kap naten te ga kato haniga menien a katun teka turu Lan u Goagono. 3Be Iesu e poieto tara katun a lima-mate, “La uama i mam teka.” 4Ba nonei e rangata rena a barebana, “U Lo i tarara e ranga nena aha te gi kato ra turu Lan u Goagono? Ara e tatei kato hanigara tsi ara e tatei kato homira? Ara e tatei taguhera a katun te katsin matena tsi ara e tatei atung hamatie ren?” Kaba nori i ma rangai. 5Be Iesu e hula tarana i taren me raharaha ranen me tori-tiama ranen, taraha a toriren e lagi hengo. Ba nonei e poieto tara katun, “Hasoa nema a limamulö.” Ba nonei e hasoa neto a limanen ba limanen e niga poutsuna. 6Bu Parisi i lakasa ba neto a luman lotu me na hagum boroboro gono mer u pal katun tere Herot a King. Ba nori e katoer u korupakö te gi atung hamate meni e Iesu.

A barebana i gonoia i rehina ramun

7E Iesu nu katunun tsitsilo i tanen i la u tara Ramun i Galili bu katun u para koru i kukutie ten. 8Nori i lama i Galili na i Judia ni Jerusalem ni Idumia ni hapalana ramun i Jodan na tara pal han tara man taun i Taia ni Saidon. U katun u para teka i la u tere Iesu, taraha nori i hengoin a man ka te katoen. 9U katun i para koru be Iesu e poiena turu katunun tsitsilo i tanen, “Alimiu go na lue muma a tsi tolala. Te songe roa a barebana alia ba lia te osa goa tara tsi tolala.” 10Nonei e kato haniga hakapa poutsir u katun u para, bu katun hoboto ti ka mei a nimate i hiasusongo sileto te gi sebele menien. 11Tara mamana poata ti tareia u katun u sesein mate e Iesu, ba nori te hatukun ria i matanen. Ba nori i ku hohomito me poier, “Alö a Pien Tson tere Sunahan!” 12Be Iesu e ele hatagala mena si turu mate u omi te gi ma hatei meni a barebana nonei esi.

E Iesu e hopu kapir a 12 a katun

(Matiu 10:1-4, Luk 6:12-16)

13Be Iesu e la sei uato i rehina u pokus ba nonei e ngö rena u katun te ngil raien ba nori e la uar i tanen. 14-15Ba nonei e hopu kap neto a 12 a katun me poiena, “Alia e hopu kap ragu lei limiu te go ka gono memo lia. Alia e hala has ragoi limiu te go na rarare uam limiu ba limiu te ka memou a nitagala te go tsuga ba mena milimiu u mate u omi.” 16Nori u katun te hopu kap ren teka: e Saimon Pita (e Iesu te hale ien a tana solo e Pita). 17Ere Jemis mere Jon a hinpien tere Sebedi. E Iesu te hala rien a tana solo Boanetsis. A mouna a solo teka u katun te tagala hereri u gururu. 18-19E Endru ne Pilip ne Batolomiu ne Matiu ne Tomas ne Jemis a pien tere Alpias, ne Tadias. Na tana Saimon te tagala bei a han i tanen, ne Judas Iskeriot, a katun te ga harutein romana e Iesu tara pal barebanan korupakö i tanen.

E Iesu ne Bielsibul

(Matiu 12:22-32, Luk 11:14-23, Luk 12:10)

20Be Iesu e la uato i han. Bu katun u para i gono lelito be Iesu nu katunun tsitsilo i tanen e moar ta poatan nou i taren. 21Ba poata te hengo nia a pala i tanen a ka teka, ba nori e na katsin pile kap naren, taraha a barebana i poei, “Nonei e tutu hakapa.” 22Bu palair u katunun hihatuts turu Lo ti lama i Jerusalem e poier, “E Bielsibul e seie nen. A tsunono turu mate u omi te hale neien a nitagala te ga tsuga ba merien u mate u omi.” 23Be Iesu e ngö rena a barebana gi la uama i tanen, ba nonei e haharoeina i taren me poiena, “Ime te ga mar tsuga ba meni e Satan e Satan? 24Te gi hiatatung poutsia u barebana i iahana toa han pan ba han teka te ma tatei tagala nei. 25Na te gi hiatatung poutsia u katun tara toa hunhaposa bu katun teka te ma tatei ka haniga lel hasri. 26Na te gi hiatatung poutsia a pala tere Satan ba te tarura mer a raharaha, be Satan te ma tagala lel nei, ba nonei te kapana romana. 27“A katun e ma antuna nei te ga sei u tara luma tara katun a tagala ba te kopena a man ka i tanen. E moa. Kaba nonei e ga kits kap mam bin a katun a tagala ba nonei te toan kopena a man ka te kana i luma. Ne kato has uana i iesana i tar. Alia e ka megu a nitagala te go tagala saluhe meni e Satan. Nonei a ka teka te antunan kato homi sil mera gilia a pala i tanen. 28“Alia e hatei hamana rago limiu, e Sunahan e tatei lu ba nanou a man markato hoboto a man omi ti kato u barebana, nu ranga u omi has te ranga sesei naria i tanen. 29Kaba eresi te ranga homi ner u Namnamei u Goagono tere Sunahan, be Sunahan te moa koru nou te ga tatei lu ba meni a markato a omi i tanen. Nori e ka nitoa mer romana a markato a omi teka.” 30E Iesu e ranga u teka, taraha nori i ranga mam me poier, “A mate a omi e seie nen.”

Etsinane Iesu nu toulanen

(Matiu 12:46-50, Luk 8:19-21)

31E tsinane Iesu nu toulanen i tuku me tuol ria i ielesala tara luma. Ba nori e hala menari u ranga i tanen te ga la uen i taren. 32Bu barebana u para ti gum hahis e Iesu e poier i tanen, “E tsinamulö nu toulamulö e ka ria i ielesala na nori e ngöe rio lö.” 33Be Iesu e ranga palisina, “E tsinar nu toular?” 34Ba nonei e hula tarana turu katun ti gum hahisen me poiena, “Ruto iam. A barebana i rekeso e hereri e tsinar nu toular. 35Eresi te kato uar turu ngil tere Sunahan, nori e hereri u toular nu hahinar ne tsinar.”