Search form

Mak 3:18-19

18-19E Endru ne Pilip ne Batolomiu ne Matiu ne Tomas ne Jemis a pien tere Alpias, ne Tadias. Na tana Saimon te tagala bei a han i tanen, ne Judas Iskeriot, a katun te ga harutein romana e Iesu tara pal barebanan korupakö i tanen.

E Iesu ne Bielsibul

(Matiu 12:22-32, Luk 11:14-23, Luk 12:10)

20Be Iesu e la uato i han. Bu katun u para i gono lelito be Iesu nu katunun tsitsilo i tanen e moar ta poatan nou i taren.