Search form

Mak 8

E Iesu e hanour u 4000 tara katun

(Matiu 15:32-39)

1Tara poata teka a barebana u para koru i gono lelia tara toa makum ti hengo menien e Iesu. Poata te kapaia a kannou i taren, be Iesu e ngö rena u katunun tsitsilo i tanen ba nori e la uarima i tanen. 2Ba nonei e poiena, “Alia e tatagi koru regu a barebana teka, taraha nori i ka gono meio lia turu topisa u lan ba kannou i taren e kapa koruna. 3Te go hala pouts merien lia turu han i taren ba te ma nou noari, ba nori te na tutupulala meriou a bes i maroro. Taraha, a palai i lama turu han i lehana.” 4Bu katunun tsitsilo i tanen i rangatse ten me poier, “Ime te mar sabe halona mena roi ra ta kannou tara latu pinopino teka te gi hanou rira u barebana?” 5Be Iesu e rangatato, “Lahisa beret te ka memi limiu?” Ba nori e poier, “A tohit.” 6Be Iesu e ranga mereto a barebana e gi gumia turu tsikitsiki. Ba nonei e luena a tohit a beret me haniga uana tere Sunahan me posepose ienen. Ba nonei te hala rane ien u katunun tsitsilo i tanen e gi molamola rien u barebana. Ba nori e mar kato uar teka. 7Nori i ka has mei a man toa man iena man tetenei. Be Iesu e haniga uana tere Sunahan tara ma tsi iena teka ba te ranga merena u katunun tsitsilo e gi molamola has rien a ma tsi iena. 8Ba barebana hoboto e nour me masulur. A barebana teka i sukuskuia tara 4000 tara katun. 9Bu katunun tsitsilo e gone ier u nouba me antunana tara tohit a kalobaka suputu. 10Be Iesu e hala ba rena u barebana ba te toan osa gono merena u katunun tsitsilo i tanen tara tsi tolala. Ba nori e la uar tara provins i Dalmanuta.

U Parisi i ngilin tarein a mirakul

(Matiu 16:1-4)

11Palair u Parisi i lama ba te mi tanian ngene ier e Iesu. Nori i katsin torohane ien. Ba nori i rangatse ten te ga kato beme rien ta mirakul te ga harutein a nitagala tere Sunahan. 12Be Iesu e sökana koruna i torinen me poiena, “Tara naha tsiponi ba limiu a hei barebana i romana te ngilin ruto namiu a mirakul te ga harutein a nitagala tere Sunahan? Alia e hatei hamana rago limiu, alia e ma haruto nagoi ta mirakul tara hei barebana i romana.” 13Ba nonei e la ba rena a barebana, ba nonei nu katunun tsitsilo i tanen e na osa pouts ria tara tsi tolala me la uar i hapalana ramun a perperere.

U haharoeina tara yis turu Parisi na tere Herot

(Matiu 16:5-12)

14U katunun tsitsilo i solopalema te gi soata mena mei ta beret. A toa puku a beret ti ka meien tara tsi tolala. 15Be Iesu e ranga hatagalana i taren te gi ma hengoe ien u hihatuts u omi turu katun me poiena, “Alimiu go tara kap haniga iam ba te hanei silemiu u yis turu Parisi nu yis tere Herot.” 16Ba nori e hiararangar me poier, “Nonei e ranga nanei a ka teka taraha ara e moa ta beret.” 17E Iesu e atei sil nori i hakatsin u yis tun ba te ma hakats neri u hihatuts u omi turu Parisi na tere Herot. Ba nonei e poiena, “Naha te hiararanga nemi limiu, ‘Ara e moa ta beret’? Alimiu e ma hahatongo noami? Alimiu e ma atei noami? A bakumilimiu e tutuna? 18Alimiu e ka memiu u mata. Tara naha te ma tara memi limiu? Alimiu e ka memiu u talinga. Tara naha te ma hengo memi limiu? Alimiu u solopala hakapa iam? 19Poata tu poseposeia lia a tolima beret tara 5000 turu katun, ba lahisa kalobaka nouba tu onge iam limiu?” Ba nori e ranga palisir, “A 12 a kalobaka.” 20Be Iesu e rangata lelina, “Na poata tu poseposeia lia a tohit a beret tara 4000 turu katun, ba lahisa kalobaka nouba tu onge iam limiu?” Ba nori e ranga palisir, “A tohit.” 21Ba nonei e rangata ranen, “Ga limiu e ma atei noa hasmi?”

Iesu e kato haniga poutsi a katun a matakiau

22Nori i tukuia tara tsi han i Betsaida ba barebana e la merima a toa katun a matakiau. Ba nori e mi piou narien tere Iesu me ranga hatatagi-torir te go sebele u e Iesu i tanen. 23Be Iesu e pile nena a limana katun a matakiau ba te lase nen me la ba ner a tsi han. Be Iesu e kahusuna i matana katun me hatakopena a limanen i tanen me rangatse nen, “Alö e tarem ta ka?” 24Ba katun e hala seiena a bakunen me poiena, “Alia e tara hakurukuruhanegu u katun te hula lar, kaba nori e hereri a roei.” 25Be Iesu e hatakopo lelena a limanen i matana katun. Ba poata teka a katun e torohanan tara koru ba matanen e niga pouts talana, ba nonei te tara hanige iena a mamana ka. 26Be Iesu e poiena i tanen, “Alö e moa te go la pouts u i han teka.” Ba nonei e hala pouts mena teien i han i tanen.

E Pita e ngöei e Iesu e Mesaia

(Matiu 16:13-20, Luk 9:18-21)

27E Iesu nu katunun tsitsilo i tanen i la u turu han i rehina i Sesaria Pilipai. Nori i la noaia i maroro ba nonei e rangata ranen, “Poata te ranga naria lia a barebana, nori e ngöe rilia esi?” 28Ba nori i ranga palisito, “Palair u katun e poier alö e Jon a Tsonun Baptais, na palai e poier alö e Ilaitsa, na palai e poier alö a tai turu propet ti mate hakapa me takei poutsum tara tou mate i tamulö.” 29Ba nonei e rangata ranen, “Ga limiu e ngöe milia esi?” Be Pita e ranga palise nen, “Alö e Mesaia te hopu kapin e Sunahan.” 30Be Iesu e ranga hatagala mera nen, “Alimiu go ma hatei nami lia ta toa ta katun.”

E Iesu e rangein a tou kamits na tou mate i tanen

(Matiu 16:21-28, Luk 9:22-27)

31E Iesu e tanian hatutsri u katunun tsitsilo i tanen a tou kamits i tanen me poiena, “Alia tu butun katunuma e go sagoho koru romana a kamits pan, bu pal kapan nu pris pan nu tson hihatuts turu Lo e tori hasoala nario romana lia. Alia te atung hamatie riou romana, ba i murina u topisa u lan ba lia te takei poutsugu.” 32Nonei e ranga halesala koru merien a ka teka. Be Pita e lu hatalisena e Iesu me tanian ranga hapiu nanen. 33Kaba e Iesu e habirits me tara uana turu katunun tsitsilo i tanen ba te ranga hapiu mena e Pita me poiena, “O Satan, la hatalisila. Alö e ma hakats nami a man ka tere Sunahan. Alö e hakats tun talasi nem a man ka tara katun.” 34Be Iesu e ngö rena a barebana nu katunun tsitsilo i tanen e gi la uama i tanen. Ba nonei e poiena, “Te ngilin la gono mena molia ta katun, e ga solopali a peisanen, ba te hanigana te ga sagoho menien u kamitsina te kukute mena neien lia te mar kato uana a katun te soatsena a korusena tara tou mate i tanen, ba te la gono mena molia. 35Taraha, a katun te ka mena u hakats pan te go haka haniga meni a nitoatoa i tanen ba te peits nanen i tar, nonei e na hatia tun noa hase nen romana. Kaba a katun te hatia sile nei a nitoatoa i tanen te ngil koru mena neien lia nu Bulungana u Niga, nonei e sabie nen romana. 36Te ga lueia ta katun a man ka hoboto tara han i puta ba te toan taia ba nena a nitoatoa te ka nitoana, ga mamana ka teka e mar taguhu halona mena noien ime? E moa tala. 37E moa koru ta ka te ga antunan hala nen ba te lu poutse nei a nitoatoa i tanen. 38A hei barebana i romana i hapolasa hakapi e Sunahan ba te kato homir. Kaba sanena ta katun e ga matsingolo nio lia nu ranga i tar tara poata a omi teka, ba lia tu butun katunuma e matsingolo has nagen romana tara poata te la gono meguma romana lia u angelo u niga turu ualesala pan tere Tamar.”