Search form

Mak 8:1

E Iesu e hanour u 4000 tara katun

(Matiu 15:32-39)

1Tara poata teka a barebana u para koru i gono lelia tara toa makum ti hengo menien e Iesu. Poata te kapaia a kannou i taren, be Iesu e ngö rena u katunun tsitsilo i tanen ba nori e la uarima i tanen.