Search form

Mak 8:27

E Pita e ngöei e Iesu e Mesaia

(Matiu 16:13-20, Luk 9:18-21)

27E Iesu nu katunun tsitsilo i tanen i la u turu han i rehina i Sesaria Pilipai. Nori i la noaia i maroro ba nonei e rangata ranen, “Poata te ranga naria lia a barebana, nori e ngöe rilia esi?”