Search form

Mak 9:14

E Iesu e kato haniga poutsi a pien tson a biru

(Matiu 17:14-21, Luk 9:37-43)

14Poata ti hihitupali merien a palair u katunun tsitsilo, ba nori e tarer a katun a para koru ti gono. Bu tson hihatuts turu Lo e hiangenangena gono mer u katunun tsitsilo.