Search form

Matiu 1:1

U solo tara pal tubuna tere Iesu Kristo

(Luk 3:23-38)

1Nonei teka a pal tubuna tere Iesu Kristo. E Iesu e hatubunaia tere Devit, ne Devit e hatubunaia tere Abraham.