Search form

Matiu 11

E Jon a Tsonun Baptais e hala mera mei a palabir u katun tere Iesu

(Luk 7:18-35)

1E Iesu e hala hakapein u ranga teka tara 12 a katunun tsitsilo i tanen, ba nonei e toan la ba nena a han teka me na hihatutsna ba te rarare lana turu taun te ka hasukusukur.

2E Jon a Tsonun Baptais e ka silia tara karabus tara poata teka te rarare menien u ranga tere Sunahan. Ba nonei e hengo nena a man toukui a man niga te kato e Iesu. Ba nonei e hala mera namei a palabir u katunun tsitsilo i tanen tere Iesu. 3Ba nori e mi poier tere Iesu, “Alö go hatei ramo lam, alö nonei a katun te rarangein e Jon te ga la uama i puta? Tsi alam go hahaloso a tana katun?”

4Be Iesu e ranga palis uana i taren me poiena, “Alimiu go na hateimi e Jon a man ka te tare milimiu na man ka te hengoe milimiu. 5E kato uana: u katun u kiau e tara poutsur, nu katun u mou-omi e tatala poutsur, nu katun u toba e niga poutsur, nu sikö e hengo haniga poutsur, nu katun ti mate hakapa e toatoa pouts hasir. Nu katun papala e hengoer u Bulungana u Niga. Alia te katoegu a man ka teka. 6Na katun te ma hapolase nei a nihamana i tanen i tar e sasala nou!”

7Na poata ti la poutsia u katunun tsitsilo tere Jon, be Iesu e hatei ranei u katun e Jon me poiena, “Poata tu la uam limiu tara latu pinopino te go na tara mena milimiu e Jon, alimiu u poe iam nonei a saha mar katun? E here nei u nga te hula bahena a lomolomo ba te haharoei nena a katun te hula hakatsina? E moa. 8Tsi alimiu u la sil iam te go na tara menami a katun te ka mei u hasobu u niga koru? Kaba a mar katun teka e kana tara luma a tsimala koru tara king. E ma tatei ka neia tara latu pinopino. 9Tsi alimiu u la sil iam te go na tara menami a propet? Aa, e Jon a propet hamana. Na lia e hatei rago limiu, nonei a katun te pan hasna tara propet. 10Taraha, u Buk u Goagono e hatei nena a katunun tatala e Jon te poe nen, ‘E Sunahan e poiena, Hengo iam. Alia e hala negu romana a katunun tatala i tar te go mam nio lö, ba nonei te na hamatsköena romana a maroro i tamulö.’ U Buk u Goagono te mar ranga uana teka. 11Na lia e hatei hamana rago limiu, e Jon a Tsonun Baptais e panna turu katun hoboto ti poseia i puta. Kaba a katun papala koru tara Nipepeito tere Sunahan e pan has nena e Jon, te kato a toukui i tanen i mam tara Nipepeito tere Sunahan. 12Na tara poata te rararieia e Jon u ranga i tanen ba te noana i romana, u katun i tagala sil a Nipepeito tere Sunahan, ba nori e torohana hatagala sil haser te gi tasu uen i tanen. 13Na i mam tara poata tere Jon a Tsonun Baptais, u propet hoboto ni manasa nu ranga has tere Moses, nori i hatein a Nipepeito tere Sunahan. 14Na te hamane mia limiu u ranga i taren, ba limiu te atei silemiu e Jon nonei a katun te ngöei u Buk u Goagono e Ilaitsa ba te poiena nonei e ga lama. 15A katun te atein hengona e ga hengo haniga!

16-17“Ga lia e go poei alimiu a barebanar i romana e heremi a ha? A saha ka te tatei haharoei rano limiu? Alimiu e heremi a galapien te hirata ria tara toana, ba palai i taren te poier, ‘Alam e katoe mula u kömana tara hitöl, kaba limiu e ma sasala mulei! Na lam e köma hase mula u hahuri, kaba limiu e ma tabe mulei!’ 18Ne kato has uana i iesana tere Jon a Tsonun Baptais na lia. E Jon e ma tatei noui a tana kannou ne namala ua hasei tu wain. Ba limiu e poemiu, ‘Nonei a katun a popoloana.’ 19Na lia tu butun katunuma e tatei nouegu a mamana kannou, ne tatei ua hasegu u wain. Kaba limiu e poemiu, ‘Pua! Nonei a nounou-pala, na katun a uaua-pala. Na nonei e kapiena has rena u katun te luluer a takis nu katun u omi.’ Alimiu e mar ranga uamiu teka. Kaba noahasina, a man markato turu katun tere Sunahan e haruto nena te mana uana a niatei i tanen.”

A man pala ti hahamana

(Luk 10:13-15)

20Be Iesu e tanian ranga sisi rena u katun tara man taun te katoe men u mirakul u para. Taraha, nori i hengo u ranga u mana kaba nori i ma tori-tsuga bani u markato u omi i taren. 21Ba nonei e poiena, “A nomi pan koru e butuna romana i tamilimiu u katunur turu taun i Korasin na i Betsaida! Sanena e Sunahan e ga kato u mar mirakul turu taun i Taia na i Saidon i manasa tu kato u lia i Korasin na i Betsaida tara poata i romana, i manasa noa nori sane harutein ti tori-tsuga ba koru menien u markato u omi i taren. 22Na lia e hatei rago limiu, turu lanin hahuna tere Sunahan a nihahuna i tamilimiu u barebanar i Korasasin na i Betsaida e pan bala nanou a nihahuna tara barebanar i Taia na i Saidon. Taraha, alimiu u hipus niam u ranga u mana ti namala hengo nien. 23Na limiu u katunur tara taun i Kapeneam e ngilin soloseiemiu a peisamiu i iasa, kaba e Sunahan e lapo ba has ranoa limiu i puta i hel! Sanena e Sunahan e ga kato u mar mirakul tara taun i Sodom i manasa tu kato u lia i Kapeneam, a taun i Sodom sane ka noana i romana. 24Na lia e hatei hamana rago limiu, turu lanin hahuna tere Sunahan, a nihahuna i tamilimiu a barebanar i Kapeneam e pan bala nanou a nihahuna tara barebanar i Sodom. Taraha, alimiu u hipus has niam u ranga u mana ti namala hengo nien.”

La uamuma i tar ba te husamiu

(Luk 10:21-22)

25Tara poata teka e Iesu e mar singo u teka, “O Tamar, alö e Tsunono pan mia i Kolö na i puta has. Alia e haniga uagu i tamulö te hamous mena milö u ranga u mana turu katun te poier e ka mer a niatei, ba te haruto namen turu katun papala te ma atei balari. 26Aa, O Tamar, alö e mar kato uam teka turu ngil peisa i tamulö ba lö te sasala memen.” E Iesu e mar singo u teka.

27Be Iesu e ranga lelina me poiena, “E Tamar e hale moi lia a mamana ka hoboto. Ne moa ta tan ta katun te ga atei sileio lia a Pien Tson tere Sunahan. E Tamar peisa. Ne moa has ta katun te ga atei sil e Tamar. Alia peisa a Pien Tson i tanen te atei silegu e Tamar, nu barebana te haruto ragoi lia e Tamar, nori e tatei atei sil hase ren.

28“La uamuma i tar, alimiu hoboto te kui hatagala koru miu, ba te ka memiu u hakhakats u kapan. Alia e hahusa ragou limiu. 29Alimiu go haniga iam ba lia te hatuts rago limiu. Alia e roron kato hateteneiegu a peisar, ba te hatami regu u katun. Ba lia te hahusa poutse gou a torimilimiu. 30A toukui i tar e ma pan bala nei i tamilimiu, nu hihatuts i tar e ma tutu koru has nei i tamilimiu.”