Search form

Matiu 12:46

E tsinane Iesu nu toulanen

(Mak 3:31-35, Luk 8:19-21)

46Poata te ranga noaia e Iesu turu katun, be tsinanen nu toulanen i tukuto. Ba nori e tuol ria i ielesala me rangata ner te gi ranga gono menien e Iesu.