Search form

Matiu 14

E Jon a Tsonun Baptais e mate hakapa

(Mak 6:14-29, Luk 9:7-9)

1Tara poata teka e Herot a King e hengoen e Iesu. 2Na nonei e poei turu katunun kui i tanen, “Nonei e Jon a Tsonun Baptais ti hatakei poutsi tara tou mate. Nonei te kato bene ien a man mirakul teka.” 3E Herot e ranga u teka, taraha nonei noa has te rangein i manasa te gi pile kap meni e Jon, ba te kitser ba te hake ria tara karabus. Nonei e kato mei a ka teka u ngil tara tahol tere toulanen e Pilip. E Herot e hitöl hakapa mei a tahol teka a solonen e Herodias. 4Ne Jon e ranga nitoa mei e Herot me poiena, “E ma niga koru nei te gotölo meni lö e Herodias!” 5Be Herot e ngilin atung hamate nanen, kaba e matoutir u katun u Jiu. Taraha, nori i poei e Jon a toa propet. 6-7Na turu lan ti hatoatongeia u lan ti poseia e Herot ba nori e katoer a kannou pan nu hirata, ba pien tahol a kukubei tere Herodias e sanina i matar u katun hoboto ti kaia tara kannou. Be Herot e haniga koruna, me ranga hamana menen turu ranga te mana uana i iasa me poiena, “Ta saha ta ka te ngile moa lö i tar, alia e hale goien lö!” 8Be Herodias e ranga mei a pien tahol i tanen te ga mar ranga uen teka tere Herot, “Alia e ngilegu e Jon a Tsonun Baptais e ga mate ba lö te hala hamatskö nemuma a bakunen tara toa pelet te haruto nena te ga mate hamana uen!” 9Be king e ka mena u tori u tiama, kaba nonei e kato hakapa tsiponi u ranga u mana i matar u katun ti nou gono meien, ba nonei e hatangana tala nena u ranga tara tahol. 10Ba nonei e tahulena a toa tsonun taratarakap e go na soatsema a bakune Jon. Ba tsonun taratarakap e lato tara luman karabus, me na ngats kotsena a bakune Jon. 11Bu baku e hake ria tara pelet me haleri a pien tahol, ba nonei e la mena neien tere tsinanen. 12Bu katunun tsitsilo tere Jon e la rima, me luer a tuanreinen me kaho naren. Ba nori e na ranga mier e Iesu.

E Iesu e hanour a 5000 tara katun

(Mak 6:30-44, Luk 9:10-17, Jon 6:1-14)

13Poata te hengo nia e Iesu e Jon e mate, ba nori meru katunun tsitsilo i tanen e la ba ner a han teka tara tsi tolala me la pepeisa uar tara toa han te moaia ta katun. Bu katun u para e hengo naren, me la ba ner u taun i taren me kukute sila nalila e Iesu i maroro. 14Be Iesu e na hasunguto me koul ba nena a tsi tolala. Ba poata te rute ien a katun a para koru, ba torinen e tatagi koru ranen, ba nonei e kato haniga pouts rena u katun i taren ti ka mei a nimate. 15Ba tara lahi bu katunun tsitsilo i tanen e la uarima i tanen me poier, “E lahibong hamanasana, ne moa ta han tara makum teka. Hala mera lei u katun tara ma tsi han te sukusukur ba te na hol peise ier ta kannou i taren.” 16Be Iesu e poiena, “Nori e ma tatei lari. Alimiu go hala ramien ta ka te gi nouen.” 17Ba nori e poier, “Alam e ka puku miem a tolima beret na solana iena.” 18Be Iesu e poiena, “La mena mumei i tar.” 19Ba nonei e ranga merena u barebana e gi gumia turu garas. Ba nonei e luena a tolima beret na solona iena, me tara sei uana i Kolö, me hanigana tere Sunahan. Ba nonei e pose iena u beret me hala rane ien u katunun tsitsilo, ba nori e molamola rarien a barebana. 20Ba nori hoboto e nour me masulur. Bu katun tsitsilo e luer a 12 a kalobaka a saputu tara ma tsi nouba i taren. 21U hihase turu katun ti nou e sukusukuia tara 5000 tara pal tson peisa, ba te ma ase rari a tohaliou na galapien.

E Iesu e tatalaia i ieluna a ramun

(Mak 6:45-52, Jon 6:15-21)

22Be Iesu e ranga mereto u katunun tsitsilo e gi osaia tara tsi tolala, ba te la ba mam mena rien i hapalana ramun a perperere, tara poata te hala kalakala rien u katun. 23Bi murina te hala kalakala rien u katun, ba nonei e la sei pepeisa uana turu pokus te na singo ien. Ba poata te lahiia a lahi, be Iesu e ka pepeisana turu pokus. 24Tara poata teka a tsi tolala e la halehana ban a monsingmou, ba lomolomo e la uamato i matana tsi tolala bu keikei e kato hagigere iena a tolala. 25Ba tara sukusukuna lunlan, be Iesu e la uamato i taren me tatala silana i ieluna a ramun. 26Ba poata ti tareia u katunun tsitsilo e Iesu te tatala uen turu ramun, ba nori e tololo mer a nimatout. Nori i ku homi me poier, “A liliahanei!” 27Be Iesu e topei ranga uana i taren me poiena, “Alia ba. Ma matoutumi!” 28Be Pita e ranga uato, “O Tsunono, te go Iesu hamana koru u lö, ranga memo lia ba lia te la ua gou i tamulö i ieluna a ramun.” 29Be Iesu e poiena, “Lama!” Be Pita e kouluna tara tsi tolala me tanian tatala uana tere Iesu turu ramun. 30Kaba nonei e hasagoho tsiponi a lomolomo me matoutuna, me tanian ruku uana i iogana. Ba nonei e kuto me poiena, “O Tsunono, taguhe molia!” 31Be Iesu e topei hasoa nena a limanen me pile nanen me poiena, “Alö e ka mem u hamana u tetenei! Aha tsiponi te hula hakats memuö?” 32Ba nori a elasolana e na osa ria tara tolala, ba lomolomo e seloho poutsuna. 33Bu katunun tsitsilo ti kaia tara tolala e hatsunoner e Iesu me poier, “U mana koru, alö a Pien Tson tere Sunahan!”

E Iesu e kato haniga poutsir u katun i Genesaret

(Mak 6:53-56)

34-35Ba nori e tupekoer a ramun me na sung ria tara han i Genesaret, bu katunur i Genesaret e mareier e Iesu. Ba nori e hangö rer u katun hoboto ti ka mei u nimate turu han hoboto i sukusuku me piou rarien tere Iesu. 36Ba nori i ranga hatagala hoboto sileto te gi hapile tun merien u katun ti ka mei u nimate i runguna u hasobu i tanen. Bu katun hoboto ti hasebeleia turu hasobu i tanen i niga poutsuto.