Search form

Matiu 14:13

E Iesu e hanour a 5000 tara katun

(Mak 6:30-44, Luk 9:10-17, Jon 6:1-14)

13Poata te hengo nia e Iesu e Jon e mate, ba nori meru katunun tsitsilo i tanen e la ba ner a han teka tara tsi tolala me la pepeisa uar tara toa han te moaia ta katun. Bu katun u para e hengo naren, me la ba ner u taun i taren me kukute sila nalila e Iesu i maroro.