Search form

Matiu 14:33

33Bu katunun tsitsilo ti kaia tara tolala e hatsunoner e Iesu me poier, “U mana koru, alö a Pien Tson tere Sunahan!”