Search form

Matiu 15

U hihatuts turu tubuna

(Mak 7:1-13)

1-2Bu palair u Parisi nu tson hihatuts turu Lo i la mato i Jerusalem me la uarima tere Iesu me rangatse ren, “Taraha tsiponi bu katunun tsitsilo i tamulö te hipus ner u hihatuts ti halan u katun pan i tarara i manasa? Nori e ma galus hamatsköeri a limaren te mar ranga uana u lo te katsin nou rien!” 3Be Iesu e ranga palisito, “Gaha tsiponi te hipus memi limiu u hihatuts tere Sunahan te go kukute menami u hihatuts turu katun i manasa? 4E Sunahan e poei, ‘Hapane iam e tamamilimiu ne tsinamilimiu. A katun te ranga homi nena e tamanen tsi e tsinanen e gi atung hamate korui.’ 5Kaba u hihatuts i tamilimiu e poiena, ‘A katun te ka mena a ka te tatei taguhena e tamanen tsi e tsinanen, nonei e tatei poiena, A ka teka a ka tere Sunahan. 6Bu ranga te poiena, Hapane iam e tamamilimiu, e ma la uanei tara katun teka.’ Te mar ranga uami limiu. E kato uana teka, ba limiu te roron hala putemiu u ranga tere Sunahan te kukute mena milimiu u hihatuts turu tubumilimiu. 7-8Alimiu u gamogamo! A propet e Aisaia ni manasa e ranga hamatskö koru rio limiu te poien turu tubumilimiu,

‘E Sunahan e poiena, U katun teka e hatsunono meri lia u ranga tun i taren, kaba a toriren e ka halehana ba koru nano lia.

9Nori e mastei hatsunone rio lia, taraha nori e roron hihatuts ner a man markato turu katun tun, ba te poier a man markato tere Sunahan!’”

A man ka te kato hakorkoriana hamana rena u katun

(Mak 7:14-23)

10Be Iesu e ngö mera nei u katun i tanen me poiena i taren, “Hengo iam, ba limiu te ateimiu! 11A ka te la uana i runguna katun te ma kato hakorkoriane nei a katun. A ka talasi te lakasana turu rung te kato hakorkoriane nen.” 12Bu katunun tsitsilo e la uarima i tanen me poier, “U Parisi e omie ier u ranga te katoe mula lö ba te raharahar.” 13Be Iesu e poiena, “Noahasina. U katun teka e hereri u pulung u omi te ka ria tara kui tere Tamar. Nonei e pate baba ranoen romana. 14Nori e hereri a katun a matakiau te peigena a tai. Ba tara poata te peigena romana a toa katun a matakiau a tai, ba nori te tsia hoboto ria romana tara holö.” 15Be Pita e poiena i tanen, “Alö go hatei ramei lam a ka te poiena u haharoei te katoe mula lö.” 16Be Iesu e poiena i taren, “Alimiu u moa noa iam tu niatei. 17Alimiu go atei sile iam, a mamana ka te la uana i runguna katun e la uana i mukolonen ba i murimuri e lakasa ba nena u tuanrei. 18Kaba man ka te lakasa nama turu rung e la nama turu tori te here nei u namnamei. Nonei a man ka te kato hakorkorianena a katun. 19Turu tori te la nama a man ka man omi teka: u hakats u omi na hipuli na tsikolo na haloku na kop nu ranga u gamo, nu tuts. 20A man ka teka te kato hakorkorianena a katun. Kaba te gi nou mam meni a kannou i mam te galus hamatskö menari u ualima, a ka teka e ma kato hakorkoriane nei a katun.”

A nihamana tara toa tahol

(Mak 7:24-30)

21Be Iesu e la ba neto a han teka me la uana tara han turu katun te ma Jiuri te sukusukuia tara man taun i Taia ni Saidon. 22Ba toa taholuna tara provins teka i Kenan te kaia tara han teka e la uato i tanen ba te ranga hatatagina me poiena, “O Tsunono, a Hatutubunei tere Devit! Alö go tatagi namo lia! A pien tahol i tar e sinasaha koruna tara mate a omi!” 23Be Iesu e ma ranga nanei ta tsi ranga i tanen. Bu katunun tsitsilo e la uarima tere Iesu me ranga hatagala meren, “Hala ban! Taraha, nonei e kukute rano ra ba te ngalana.” 24Be Iesu e ranga palisina, “E Sunahan e hala sil tune moi lia turu Jiu ti tutu ba menien. Na lö e ma Jiumi.” 25Kaba a tahol e lama me mi hatukunna i matanen me poiena, “O Tsunono, taguhe molia!” 26Be Iesu e ranga palisito, me haharoei nena u Jiu nu katun te halhal ria turu Jiu, me poiena, “E ma matskö nei te gi lu meni a kannou tara galapien ba te ba neria turu muki.” 27Ba tahol e hatanganato, “U mana koru, o Tsunono. Kaba u muki e roron nou noa haser a ma tsi kannou te pururukuna turu tebol.” 28Be Iesu e atei sileto nonei a tahol e hakats u teka: u Jiu i ngöri u katun halhal u muki, kaba u katun halhal i tatei lu noa hasi a palabina man ka man niga tere Sunahan. Be Iesu e ranga paliseto a tahol, “Alö e hamana hatagala korum. A ka te ngile mulö e butu hamanasana.” Ba pien tahol i tanen e niga pouts hamanasato.

E Iesu e kato haniga poutsir u katun u para

29Be Iesu e laba neto a han teka me sila uana i rehina Ramun a Perperere i Galili. Ba nonei e seieto a tsi pokus me gumuna. 30Bu katun u para i la uamato i tanen, me la merima u katun u tasiko, nu korus, nu matakiau, nu katun u biru, nu palair u katun has u para ti ka mei u nimate, me haka rarien i mouna e Iesu. Ba nonei e kato haniga pouts ranen. 31Bu katun i asingoto koruto ti hengo meni ti ranga u u biru, na ti tara meni u katun u korus nu tasiko i niga pouts, nu matakiau i ruto. Ba nori i solo seieto e Sunahan te pania i Israel.

E Iesu e hanour a 4000 tara katun

(Mak 8:1-10)

32Be Iesu e ngö gugono mera nei u katunun tsitsilo i tanen me poiena, “Alia e tatagi koru regu u katun teka, taraha nori i ka gono meio lia turu topisa u lan ba te moana ta ka te gi nouen. Alia e raman hala kalakala ragen ba te ma nou noari, taraha nori e namos tutupu ria i maroro.” 33Bu katunun tsitsilo i rangatse ten, “Ime te sabie roa ra ta kannou te ga antunaia turu katun u para tara makum pinopino teka te gi hanou rien?” 34Be Iesu e rangatato, “A lahisa beret te ka memi limiu?” Ba nori e poier, “A tohit a beret na ma tsi iena has.” 35Be Iesu e ranga mera tei u katun e gi gumia turu tsikitsiki. 36Ba nonei e lueto a tohit a beret na ma tsi iena, me haniga uana tere Sunahan, me pose ranen me hala rane ien u katunun tsitsilo, bu katunun tsitsilo i molamola rate ien u katun. 37Ba nori hoboto e nour me masulur. Bu katunun tsitsilo e luer a tohit a kalobaka a saputu tara ma tsi nouba i taren. 38U hihase turu katun ti nou e noaia tara 4,000 tara pal tson peisa, ba te ma ase rari a tohaliou na galapien. 39Be Iesu e toan hala kalakala reto u katun, ba nonei e osana tara tsi tolala, ba nonei e la uato tara pal han i Magadan.