Search form

Matiu 15:27

27Ba tahol e hatanganato, “U mana koru, o Tsunono. Kaba u muki e roron nou noa haser a ma tsi kannou te pururukuna turu tebol.”