Search form

Matiu 15:7-8

7-8Alimiu u gamogamo! A propet e Aisaia ni manasa e ranga hamatskö koru rio limiu te poien turu tubumilimiu,

‘E Sunahan e poiena, U katun teka e hatsunono meri lia u ranga tun i taren, kaba a toriren e ka halehana ba koru nano lia.

9Nori e mastei hatsunone rio lia, taraha nori e roron hihatuts ner a man markato turu katun tun, ba te poier a man markato tere Sunahan!’”