Search form

Matiu 16

U katun i ngilin tarein a mirakul

(Mak 8:11-13, Luk 12:54-56)

1U palair u Parisi nu Sadiusi i la uama tere Iesu. Nori i ngilin tohala nen, ba nori e rangatse rien te ga kato beme rien ta mirakul te ga harutein a nitagala tere Sunahan. 2Be Iesu e ranga palisito, “Poata te tsirukuna a pitala ba limiu te poemiu, ‘Ara e ka merou a poata a niga, taraha u kolö e röröna.’ 3Ba tara bongbong koru, ba limiu te poemiu, ‘A langits e polo nou i romana, taraha u kolö e röröna ba te tara here nei a langits.’ Alimiu e atei silemiu te mouna uana a mar nitaratara i kolö. Kaba limiu e ma atei silemi te mouna uana a man hiharuts tara kapakapana poata. 4A hei barebana a omi ti hapolasa hakapa ban e Sunahan te kato siler te gi tara meni a mirakul. Kaba alia e ma tatei haruto negi tu toa tu mirakul. A hatoatongo lasi tere Jona a propet i manasa te haruto ragi lia limiu.” Be Iesu e la ba ranen me lana.

U haharoeina tara yis turu Parisi nu Sadiusi

(Mak 8:14-21)

5Ba tara poata ti arohoeia u katunun tsitsilo a Ramun, ba nori e hakats sabe ner nori i solopali te gi lu meni ta beret. 6Be Iesu e ranga mera nen te gi ma hengo ien u hihatuts u omi turu katun me poiena, “Alimiu go tara kap haniga iam ba te hanei silemiu u yis turu Parisi nu Sadiusi.” 7Ba nori e hatanian hiararanga poutsur me poier, “Nonei e mar ranga uana teka, taraha ara e ma lue rimei ta beret.” 8Be Iesu e atei sileto aha ti ranga nen, ba nonei e poiena, “Taraha tsiponi ba limiu te hiararanga pouts silemiu te ma ka mena milimiu ta beret? Alimiu e hamana hatetenei korumiu! 9Alimiu e ma atei noa hasmi? Alimiu go hakats pouts neiam tu pose meni lia a tolima beret tara 5000 tara katun nu kalobaka tu ongo hasapute iam limiu. 10Na limiu go hakats pouts has niam a tohit a beret tara 4000 tara katun nu kalobaka tu ongo hasapute iam limiu. 11Aha tsiponi te poe memi limiu alia e ranga sile gula ta beret? Alia e poie gula, ‘Hanei sile iam u yis turu Parisi nu Sadiusi!” 12Bu katunun tsitsilo i toan atei sileto e Iesu e ma ranga silei a yis te katoeri a beret, kaba e ranga sil te gi hanei sil menien u hihatuts u omi turu Parisi nu Sadiusi.

E Pita e ngöei e Iesu e Mesaia

(Mak 8:27-30, Luk 9:18-21)

13E Iesu e la u tara pal han i Sesaria Pilipai, ba te rangata rena u katunun tsitsilo i tanen, “U katun e ngöeri alia tu butun katunuma esi?” 14Ba nori e ranga palise ren, “A palai e poier alö e Jon a Tsonun Baptais, na palai e poier alö e Ilaitsa na palai e poier alö e Jeremaia tsi alö a tai turu propet ti mate hakapa me takei poutsum tara tou mate i tamulö.” 15Be Iesu e poiena, “Gime te kato uami limiu? Alimiu e poemiu alia esi?” 16Be Saimon Pita e ranga palisito, “Alö a Mesaia te hopu kapin e Sunahan. Alö a Pien Tson tere Sunahan te toatoana.” 17Be Iesu e poiena i tanen, “O Saimon a pien tere Jona, e Sunahan e kalale nolö! A niatei teka e ma hatei namei ta katun tun i tamulö. E moa. E Tamar i Kolö te hale namen i tamulö. 18Na lia e hateie golö, a solomulö e Pita, a hatu. Na i ieluna u lapo teka alia e hatakeiegu romana a luman lotu i tar te haharoei nenou romana a pal barebana te hamana uarou i tar. Na nitagala tara tou mate noa has e ma tagala saluhe noi romana i tanen. 19Alia e hale goi romana lö a ki tara Nipepeito tere Sunahan. A saha ka te hapiu namia romana lö i puta, e hapiu has nena romana e Sunahan i Kolö. Na saha ka te hanige mia romana lö i puta, e haniga hasena romana e Sunahan i Kolö.” 20Be Iesu e ranga hatagala merena u katunun tsitsilo i tanen e gi ma tatei hatei ta katun te Mesaia uanen.

E Iesu e rangein u kamits na tou mate i tanen

(Mak 8:31–9:1, Luk 9:22-27)

21Tara poata teka e Iesu e hatanian hateiia turu katunun tsitsilo i tanen te ga mate uen me poiena, “Alia e la uagou romana i Jerusalem ba te na kamits hapan gia turu tsunono, nu pris pan, na turu tson hihatuts turu Lo. Ba nori te na atung hamate rio lia, ba lia te takei potsugu romana turu hatopisana u lan.” 22Be Pita e lu mena neien i harehirehi me tanian ranga hapiu menen me poiena, “O Tsunono, e Sunahan e ga hapiun a ka teka! E ma tatei butu koru neia i tamulö!” 23Be Iesu e habiritsina me poiena tere Pita, “Hatalis ba neio lia, o Satan! Alö e hatu kap namo lia. Alö e ma ka memi u hakats tere Sunahan. Alö e ka mem u hakats tara katun!” 24Be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Te ngilin la gono mena molia ta katun, e ga solopali a peisanen, ba te haniga te ga sagoho menien u kamitsina te kukute mena neien lia te mar kato uana a katun te soatsena a korusena tara tou mate i tanen, ba te la gono mena molia. 25Taraha, a katun te ka mena u hakats pan te go haka haniga meni a nitoatoa i tanen ba te peits nanen i tar, nonei e na hataia tun noa hase nen romana. Kaba a katun te hataia sile nei a nitoatoa i tanen te ngil koru mena neien lia, nonei e sabie nen romana. 26Te ga lueia ta katun a man ka hoboto ni puta, ba te toan taia ba nena a nitoatoa te ka nitoana, ga mamana ka teka e mar taguhu halona mena noien ime? E moa tala. E moa koru ta ka te ga antunan hala nen ba te lu poutse nei a nitoatoa i tanen. 27Taraha, alia tu butun katunuma e la gono meguma romana u angelo i tar turu ualesala pan tere Tamar, ba lia te toa palis regoi romana u katun ti kato homi a ka a omi nu katun ti kato haniga a ka a niga. 28Alia e hatei hamana rago limiu, a palair u katun teka e ma materi romana e popona te gi tara menien alia tu butun katunuma tara poata te na butu here gumei lia a king.”