Search form

Matiu 16:13

E Pita e ngöei e Iesu e Mesaia

(Mak 8:27-30, Luk 9:18-21)

13E Iesu e la u tara pal han i Sesaria Pilipai, ba te rangata rena u katunun tsitsilo i tanen, “U katun e ngöeri alia tu butun katunuma esi?”