Search form

Matiu 17:1

U tuanrei tere Iesu e palis

(Mak 9:2-13, Luk 9:28-36)

1U tönomo u lan i murimuri e Iesu e lui e Pita, nu muntoulana e Jemis ne Jon, me peigi pepeisa mera neien i ieluna u toa u pokus pan.