Search form

Matiu 17:14-15

E Iesu e kato haniga poutsi a pien tson te ka mei a mate a omi

(Mak 9:14-29, Luk 9:37-43)

14-15Poata ti kopis uen turu barebana, ba toa katun e la uamato tere Iesu, me hatukunna i matanen me poiena, “O Tsunono, alö go tatagi nema a pien tson i tar! Nonei e roron kotskotsibonguna na peisanen e omi koruna, na nonei e roron rus uana turu tula na turu ramun. 16Alia u la mena meien turu katunun tsitsilo i tamulö, ba nori e ma antunan kato hanige rien.”