Search form

Matiu 17:2

2Ba tara poata ti tara ien, ba nori e tarer te palis u a tuanreina e Iesu: a polenen e alesala koru herei a pitala, nu hasobu i tanen e hiaka koru herei u ualesala.