Search form

Matiu 18

A katun te kapanina

(Mak 9:33-37, Luk 9:46-48)

1Tara poata teka bu katunun tsitsilo i la uamato tere Iesu me rangatar, “Esi te pan koruna tara Nipepeito tere Sunahan?” 2-3Be Iesu e ngöena a toa pien me hatuole nen i mam i taren me poiena, “Hakats kap niam a ka teka! Te ma habirits moia limiu ba te heremi a galapien, e moa koru te go tatei tasu noa has uamou limiu tara Nipepeito tere Sunahan. 4A katun te hala pute iena a peisanen ba te here nei a pien teka, a katun teka te pan koruna tara palai tara Nipepeito tere Sunahan. 5Na katun te hatamiena a toa mar pien teka te pien uanen i tar, e here nei e hatami hase nolia.”

U hiamus te kato homiena a nihamana

(Mak 9:42-48, Luk 17:1-2)

6E Iesu e ranga noana me poiena, “Kaba sanena ta toa ta katun e ga katsin amusia a toa pien i gusur a galapien teka te hamana uar i tar ba pien te hapolasa ba nenou a nihamana i tanen, e niga balana te gi kits mam meni u katun a toa hatu pan i totongolona katun teka ba te na harukue rien i gusuna loul. 7A nomi pan e butu noa romana turu han i puta, taraha u hiamus e gono ba te kato homiena u nihamana turu katun. E manana, a markato a omi teka e roron katona. Kaba a nomi pan e butu noa romana tara katun te habute nen! 8“Te ga kato homieia a limamulö tsi a moumulö alö, bara, ngats kots ba te ba namen! Taraha, e nigana te go ka meni lö u toa puku u ualima, tsi u toa puku u mou, ba lö te toan luem a nitoatoa te ka nitoana. Kaba e omina te go ka meni lö u huol u ualima tsi u huol u mou ba nori te ba neria lö turu tula te ma tatei oso nei. 9Na te ga kato homieia a matamulö alö, bara, has talei ba lö te ba namen. E nigana te go ka meni lö u toa puku u mata ba lö te toan luem a nitoatoa te ka nitoana. Kaba e omina te go ka meni lö u huol u mata ba nori te ba neria lö turu tula ni hel.”

U haharoei tara sipsip te taia

(Luk 15:3-7)

10Be Iesu e poiena, “Alimiu e go hanei haniga iam ba te ma sigalemi ta toa tara galapien teka. E moa. Alia e hatei rago limiu, u angelo te tara kap raren e roron ka ria tere Tamar i Kolö. 11Taraha, alia u butun katun silema te go mi lu pouts meri u katun hoboto ti taia. 12“Aha te hakats nami limiu tara katun te ka mena 100 tara sipsip ba toa i taren te taiana? Nonei e neha nou? Nonei e gamon la ba rena romana u 99 ba te nou ria turu pokus ba te na sakiena a sipsip te taia. 13Poata te sabie nen a sipsip te taia, alia e ranga mera go limiu, nonei e sasala koru mena romana a toa sipsip te taia ba te ma hakats hapara nanei u 99 ti ma taiai. 14Na e kato has uana i iesana, e Tamamilimiu i Kolö e ma ngile nei te ga taia u ta toa tara galapien teka.”

A hatoulana te kato homi

15E Iesu e ranga lel me poiena, “Te kato homiena a hahatoulana i tamulö alö, ba lö te la uam i tanen ba limiu a elasolana te ka pepeisamiu ba lö te hatare mien a markato a omi i tanen. Te ga hengo menien u ranga i tamulö, ba limiu te hikapiena pouts miu. 16Kaba te ma hengoe neien romana lö, ba lö te luem ta toa tsi ta elasolana ta katun ba te la gono merio lö. Kato uana teka ba elasolana tsi a elapisa katun te tatei hitaguhu ria turu ranga. 17Kaba te ma ngilin hengoe neien romana u ranga i taren, ba lö te hatei nem a mamana ka tara barebana te hagum ria turu lotu. Na te ma hengo noa hase neien romana u ranga i taren, ba limiu te kato here namien a katun a omi te kana i ielesala turu lotu.”

A ka te hapiu ner na te hanige ier

18Be Iesu e poiena, “Na lia e ranga hamana mera golimiu, a mamana ka te hapiu namia limiu i puta, e Sunahan e hapiu has nanen romana i Kolö. Na mamana ka te hanige mia limiu i puta, e Sunahan e haniga hase nen romana i Kolö. 19“Alia e ranga lel mera go limiu, te singo sile ria ta elasolana i tamilimiu i puta ta toa ta ka ba te hatangana hoboto naren, be Tamar i Kolö e kato bera noien romana a ka te singo sile ren. 20Taraha, te gi hakats sileia a elasolana tsi a elapisa katun a solor ba te gono hobotor, alia e ka gia romana i gusuren.”

A katunun pepeitokap te ma tatagi nei

21Be Pita e la uato i rehina e Iesu me rangatana, “O Tsunono, a tana katun e ga kato homiia i tar tara lahisa poata ba lia te solopale gou a markato a omi i tanen ba te tara poutse gen? Antunana tara tohit a poata?” 22Be Iesu e poieto i tanen, “Alia e ma poiegi a tohit a poata puku. E moa. Alia e poiegu a tohit a poata lel na tana tohit a poata ba te kato talasina. 23E kato uana teka ba Nipepeito tere Sunahan e kato uana tara toa king te katsin hakapena a haroho i tanen te kana turu katunun pepeitokap i tanen. 24Ba nonei e tanian kato hamatsköe iena a haroho ba nori e na piou narima a toa katunun pepeitokap te ka mena a haroho te antunana tara 10 milion kina. 25Kaba a katun teka e ma antunan hamatana kopis poutse nei a haroho teka. Ba king e poiena turu katunun pepeitokap i tanen, ‘Alimiu go hahol niam a tson teka na tahol i tanen na galapien i tanen na mamana ka hoboto i tanen has. Ba moni te hole roien e hamatana kopise noien a haroho i tar.’ 26Ba katunun pepeitokap teka e tuhatukun nena ba te ranga hatatagi-torina me poiena, ‘Alö go hahaloso patu bum ba lia te hamatana poutse gou romana a haroho hoboto i tamulö.’ 27Ba king e tatagi nena a katunun pepeitokap i tanen teka ba te hakapa bene ien a haroho i tanen me hapuresie nen. 28“Ba nonei a katunun pepeitokap teka e la talana me hitupali mena a hahelasolana i tanen. Na tana katun teka e ka mei a haroho i tanen te antunaia turu maloto u pits puku. Ba nonei e pile nena a totongolonen me poiena, ‘Alö go hamatana poutsema a haroho i tar!’ 29Ba hahelasolana i tanen e tuhopu nena i matanen ba te ranga hatatagi-torina me poiena, ‘Alö go hahaloso patu bum ba lia te hamatana poutse gou a haroho i tamulö.’ 30Kaba nonei e ramana me na hakeie nen tara karabus antunana tara poata te hamatana poutse nen romana a haroho. 31A palair u katunun pepeitokap i tare ien ba te raharaha korur me na hateieri a king a mamana ka hoboto te butu. 32Ba king e ngöe iena a katunun pepeitokap teka me poiena i tanen, ‘Alö a katun a omi koru! Alia u hakapa bei lö a haroho pan tu katoia lö i tar, taraha alö u ranga hatatagi-toriia i tar. 33Alö go mala tatagi hasin a hahelasolana i tamulö tu mar tatagi has meni lia alö!’ 34Ba king e raharaha koru talana me hala mena neien tara karabus te go kamits nitoa uen antunana tara poata te hamatana poutse noen a haroho hoboto.” 35Be Iesu e poe hasena, “Ne Tamar i Kolö e kato has uana romana i iesana i tamilimiu hoboto te ma solopala hamane moi limiu a markato a omi tara tana katun ba te tara poutse men.”