Search form

Matiu 19

E Iesu e hihatutsin a markato te peko menari u katun a hitöl

(Mak 10:1-12)

1Poata te ranga hakapa nia e Iesu a man ka teka, ba nonei e la ba nena i Galili me la pouts uana tara han i Judia i hapalana Ramun i Jodan. 2Bu katun u para i kukutie ten, ba nonei e kato haniga pouts ranen tara makum teka. 3Ba palair u Parisi i la uamato i tanen me torohane ren me poier, “U Lo i tarara e hanigana te ga tapurese ba meni a tson a tahol i tanen tara mamana markato?” 4-5Be Iesu e ranga palisina, “Alimiu go mala rit hanige iam u ranga teka turu Buk u Goagono te poiena, ‘I mam koru te habutsi e Sunahan a katun, nonei e kui a tson na tahol me poiena, Nonei teka te tapurese silena romana a tson tere tamanen ne tsinanen ba te na ka gono miena a tahol i tanen bu muntahol teka te here roi romana u toa u tuanrei.’ 6Ba nori te ma here leleri romana a elasolana, kaba nori e here taleri a toa katun. Na katun e ma tatei puresie nei romana a ka teka te haka gono hakaper e Sunahan.” 7Bu Parisi i rangatse ten, “Ga tara neha tsiponi be Moses te hala nena a lo me poiena a tson e tatei koloto tunena a pepana te gi peko meni a hitöl ba te hale neien a tahol i tanen ba te tsuge iena a tahol?” 8Be Iesu e ranga palisina, “Moses e halari u tubumilimiu u raranga teka, taraha a toriren e ma ngil hamanai, kaba te habutu tutuneia e Sunahan a tson na tahol, e ma hanigai te gi peko meni a hitöl. 9Alia e ranga mera go limiu, a tson te tapurese ba nena a tahol i tanen, kaba tahol i tanen e ma halokui ba tson te hitöl mena a taina tahol, a tson teka e kato uana tara tson te tsikolona.” 10Bu katunun tsitsilo e poier i tanen, “Te ga markato uen teka tara tson na tahol, e noahasina te gi hitöl u.” 11Be Iesu e ranga palisina, “U ranga teka e ma tatei la uanei turu katun u para, kaba e Sunahan e hala nena a nitagala tara palair u katun te hapiu ner te gi ma hitöl uaien. 12Palair u tson e ma antunan hitöl meri ti mar posa noa merien. Na palai e ma hitöl meri ti pö ba meri u katun a kolren. Na palai e ma tatei hitölri, taraha nori e ngilin kato hanige ier a toukui tara Nipepeito tere Sunahan. A tson te antunan kukutiena u ranga teka, e nigana te go kukute uen.”

E Iesu e kalaler a ma tsi galapien

(Mak 10:13-16, Luk 18:15-17)

13U katun i la mena mei a galapien tere Iesu te ga hopu menien a limanen i taren ba te singona tere Sunahan. Bu katunun tsitsilo i ranga hapiu raten. 14Be Iesu e poieto, “Haka riam a galapien e gi la uama i tar, ma hapiu rami, taraha a Nipepeito tere Sunahan e ka uana tara mar katun te kato uana teka.” 15Ba nonei e hopuena a limanen i taren me lana.

A tson moni a hitots

(Mak 10:17-31, Luk 18:18-30)

16A toa tson e la uama tere Iesu me poiena, “Tson Hihatuts, a saha ka a niga te go kati lia ba te luegu a nitoatoa te ka nitoana?” 17Be Iesu e ranga palisito, “Aha te rangata memi lö alia ba te ranga nem aha te nigana? E Sunahan a toa puku te nigana. Te ngilin lue mulö a nitoatoa te ka nitoana, ba lö te kukutiem a man masaka tere Sunahan.” 18Ba nonei a katun e rangatato, “U sahu masaka?” Be Iesu e ranga palisito, “A man masaka te kato uana teka: ‘Alö go ma hipulii. Alö go ma kopui. Alö go ma gamogamoi. Alö go ma tsikoloi. 19Alö go hapan e tamamulö ne tsinamulö. Na lö go ngil a tai te mar ngil mena milö a peisam.’” 20Ba tson a hitots e ranga poutsuto me poiena, “Alia e kukutiegu a man masaka hoboto teka, kaba lia e kukunaro noagu. Aha lel te go kati lia?” 21Be Iesu e poieto i tanen, “Te ngilin butu haniga koru mia lö i matana Tsunono, ba lö te na hahol nem a man ka i tamulö ba lö te hala rami u katun ti moa ta moni, ba lö te ka mem romana a mamana ka a niga i Kolö. Ba lö te mi kukutie molia.” 22Ba poata te hengo nia a tson a hitots a ka teka, ba nonei e la halhalina me mataloho koruna, taraha nonei a katun te ka mei a mamana ka, na moni pan. 23Be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Alia e ranga hamana mera golimiu, u katununa tara moni e ka mer romana a toukui pan te gi tahongo uen tara Nipepeito tere Sunahan. 24Alia e hatei lel rago limiu, e tutu koruna te ga la u a katunun moni tara Nipepeito tere Sunahan, te mar tutu has uana a kamel te katsin sipina tara tsi tabutu tara salum.” 25Ba poata ti hengo nia u katunun tsitsilo a ka teka, ba nori i asingoto koruto me poier, “Gesi tsiponi te antunan ka hanigana?” 26Be Iesu e ruto hamatskö uana i taren me ranga palis ranen, “A ka teka e ma antuna nei tara katun tun, kaba e Sunahan e antunana tara mamana ka.” 27Be Pita e poiena, “Alam u la ba nema a mamana ka me kukutie molö. Aha te ka mem romana lam?” 28Be Iesu e poieto i taren, “Alia e ranga hamana mera go limiu, tara han a tsimus i murimuri, poata te na gum goa lia tu butun katunuma turu Gumgum u Goagono i tar, ba limiu u katun te lala gono merio lia te gum has mia romana turu 12 u gumgum u goagono turu king, ba te hamou ramou a 12 a pal barebanar i Israel. 29Bu katun hoboto te hakats uar i tar ba te la ba ner u luma i taren tsi u toularen nu hahinaren nu tamaren nu tsinaren, na galapien nu tsikitsiki, nori e na luer romana a para koru lel tara man ka teka, ba te lu hase riou a nitoatoa te ka nitoana. 30Kaba u katun u para te panir i romana e na katun papala riou i murimuri, nu katun u para te katun papalar e na pan riou romana.”