Search form

Matiu 21:12

E Iesu e tsugar a barebana ti haholia tara makum tara Luman Lotu Pan

(Mak 11:15-19, Luk 19:45-48, Jon 2:13-22)

12E Iesu e la u tara Luman Lotu Pan me tsuga rena u katun ti hol na ti haholia tara makum tara Luman Lotu Pan. Ba nonei e halakopena u salolo turu katun ti hahapalis a moni na u gumgum turu katun ti haholin u kulu.