Search form

Matiu 21:5

5“Alimiu go hatei rami u barebanar i Jerusalem te ngöeri i Saion,

‘A King i tamilimiu e la hamanasa uanama i tamilimiu. Nonei a tson a tami, e osa papala nama tara tunan dongki a hitots.’”