Search form

Matiu 22

U haharoei tara kannou tara hitöl

(Luk 14:15-24)

1-2E Iesu e ranga lel ponin u haharoei tara poata te ranga ien turu katun me poiena, “A Nipepeito tere Sunahan e kato uana teka. A toa king e kato a kannoun hitöl tara pien tson i tanen. 3Ba nonei e hala rena u katunun kui i tanen te gi na ngö mera mei u katun ti tahul mam rema te gi la uama tara kannoun hitöl, kaba nori i ma ngilin la uamei tara kannou. 4Ba nonei a king e hala lel rena a palair u katunun kui me poiena i taren, ‘Na ranga mera muma u katun tu tahul mam rela lia, A kannou e aloso hamanasana. Alam u atung hakapi u bulumakau u tson na man tunan bulumakau man bokoko. Na mamana ka e kana e alosona. Alimiu go la uamuma tara kannoun hitöl.’ 5Ba nori e na ngö raren. Kaba u katun ti ngö rela i ma hengoei u ranga, me la uar tara man toukui i taren: a toa e la u tara kui i tanen, na tai e la u tara stoa i tanen. 6Ba palai e pile kap rer u katunun kui tara king me kato homi raren, me atung hamate raren. 7Be king e raharaha koruto, me hala rena u soldia i tanen me na atung hamate rer u katun ti atungir u katunun kui i tanen, me hakuluper a taun i taren. 8Ba nonei e ngö rena a palair u katunun kui i tanen me poiena, ‘A kannoun hitöl e alosona, kaba u katun tu ngö rilia e omir. Nori e ma tatei la tala rimei. 9Bara, la uam tara man kalana i iahana taun ba te tahul mera mumei u katun hoboto te go sabe riam limiu tara kannou.’ 10Bu katunun kui e la uar tara man kalana me gono rarima u katun hoboto ti sabe ren, u katun u omi nu katun u niga. Ba luma tara hitöl e saputu rena u katun. 11“Be king e lato te na ruto meri u katun ti lama, ba nonei e tarena a toa katun e ma la memei u hasobuna tara hitöl. 12Ba nonei poiena i tanen, ‘O ka, a neha tsiponi te la uamu malö teka ba te moam tu hasobuna tara hitöl?’ Ba katun e hahalongolona. 13Be king e ranga mereto u katunun kui i tanen, ‘Kits kap niam a limanen na mounen ba limiu te lapo ba namien i ielesala turu kuhil, tara makum te tabe hohomi noen ba te har tun hasina.’” 14Be Iesu e rangana, “E kato uana teka be Sunahan te ngö rena u katun u para, kaba e ma paraparari te hopu kap rena e Sunahan.”

A takis tara gamman

(Mak 12:13-17, Luk 20:20-26)

15Bu Parisi e na hiarangrangata ner ime te gi mar hagögohe meni e Iesu turu ranga i tanen. 16Ba nori i hale ieto a palair u katunun tsitsilo i taren na palair u katun tere Herot tere Iesu me poier, “Tson Hihatuts, alam e atei silem alö a katun a mana. Alö e roron hihatuts hamana nem a maroro tere Sunahan, taraha alö e ma hakats silemi a ka te hakats ner u katun tsi a nikapan i taren. 17Bara, alö go hatei ramo lam, e niga hasina turu Lo i tarara te gi hol meni a takis tere Sisa a Gamman Pan, tsi e moa?” 18Kaba e Iesu e atei sil hakapi u hakhakats u omi i taren, ba nonei e poiena, “Alimiu u gamogamo! Aha te katsin gamo sile milimiu alia? 19Harute mumei lia a moni te holeri a takis.” Ba nori e hale rien a toa moni. 20Ba nonei e rangata ranen, “A bakuna esi na solona esi te kar teka?” 21Ba nori e poier, “E Sisa.” Be Iesu e poiena i taren, “Bara, halemi e Sisa a man ka i tanen, ba te hala hasemi e Sunahan a man ka i tanen.” 22Ba poata ti hengoe ien a ka teka, ba nori e asingoto korur. Ba nori e la ba naren.

Poata te toatoa pouts ria romana a barebana

(Mak 12:18-27, Luk 20:27-40)

23-24Nonei turu lan bu Sadiusi i la uamato tere Iesu. Nori a pal katun teka i poe e moa ta tou takei pouts tara tou mate. Ba nori i poieto tere Iesu, “Tson Hihatuts, i manasa e Moses te poei, ‘Te ga mateia ta tson ba te moana ta pien, e toulanen e tatei tölena a amoba, ba nori te hatuhaner romana ta pien te ngö rari romana a solona tson te mate.’ 25Bara, a elahit u mun toulana i kaia i gusumulam. Ba ka hamua e hitöluna, me matena ba te moa noana ta pien. Be toulanen a hatut e toan tölena a amoba. 26Na hatut e mate has ba te moana ta pien. Ne kato hasi u i iesana tara helapisa, na tara munmun toulana hoboto teka. 27Ba i muriren hoboto, ba tahol e mate hasina. 28Na tara poata te takei pouts ria romana a barebana tara tou mate i taren, nonei e tahol uana romana teresi? Taraha, u mun toulana elahit i hitöl hoboto meien.” 29Be Iesu e palis ranen me poiena, “Alimiu e ma matskömi. Taraha, alimiu e ma atei silemi u Buk u Goagono na nitagala tere Sunahan. 30Poata te takei ria romana u mate, nori e hereri romana u angelo ri Kolö ba te ma tatei hitölri romana. 31Kaba turu ranga teka te takei pouts uar romana u katun ti mate, alia e ngilin hatei rago limiu: alimiu go mala rit hanige iam u ranga tere Sunahan te la has uana i tamilimiu. 32Nonei e mar ranga u teka: ‘Alia a Sunahan tere Abraham na lia a Sunahan tere Aisek na lia a Sunahan tere Jekop i romana.’ U ranga teka e poiena nonei e ma Sunahan uanei turu katun u mate. E moa. Nonei a Sunahan turu katun te toatoar. Ere Abraham mere Aisek ne Jekop i mate hakapa, kaba nori i ma taiai. Taraha, u ranga teka e poiena nori e toatoa noar.” 33Ba poata ti hengoeia u katun a ka teka, ba nori e asingoto koru ner u hihatuts i tanen.

U masaka u kapan tere Sunahan

(Mak 12:28-34, Luk 10:25-28)

34Ba poata ti hengoeia u Parisi te tupu meri e Iesu a rungur u Sadiusi, ba nori e la gugono rima. 35Ba toa i taren, a tson hihatuts turu Lo, e katsin torohale neien u toa u harangata. 36Ba nonei e poiena, “Tson Hihatuts, sahu masaka te panina turu masaka hoboto tere Sunahan?” 37Be Iesu e ranga palisina, “‘Alö go ngil koru a Tsunono i tamulö e Sunahan turu tori hoboto i tamulö na turu namnamei hoboto i tamulö na turu hakhakats hoboto i tamulö!’ 38Nonei u toa u masaka teka te pan koruna. 39Na u hahuoluna u masaka u kapan e kato has uana teka: ‘Alö go mar ngil koru meni a tana katun te mar ngil koru mena milö a peisam.’ 40U huol u masaka teka e mounana turu mamanu ranga tere Moses na turu propet.”

Esi nonei e Mesaia?

(Mak 12:35-37, Luk 20:41-44)

41-42Poata ti gonogono hobotoia u Parisi, be Iesu e rangata ranen, “Ime te mar hakats uami limiu tere Mesaia? Nonei a hatutubunei teresi?” Ba nori i poieto, “Nonei a hatutubunei tere Devit.” 43Be Iesu e poe leleto, “Ga taraha tsiponi bu Namnamei u Goagono e haranga e Devit be Devit e ngöe nei e Mesaia ‘A Tsunono’? 44Taraha, e Devit e poei,

‘A Tsunono e poei tara Tsunono i tar,

Gumia teka tara pal matou i tar, antunana te hale goi lia lö u katun te paköe rio lö ba lö te na pita-puta ramoen.’ 45E Devit e ngöei a katun teka ‘A Tsunono’. Gime te mar hatubuna uana e Mesaia tere Devit?” 46Kaba e moa ta toa te ga antunan ranga poutsin ta tsi toa ta tsi ranga tere Iesu. Na i murina poata teka e moa ta toa te ga rangate ien tu toa tu harangata, taraha nori i matout.