Search form

Matiu 22:8

8Ba nonei e ngö rena a palair u katunun kui i tanen me poiena, ‘A kannoun hitöl e alosona, kaba u katun tu ngö rilia e omir. Nori e ma tatei la tala rimei.