Search form

Matiu 23:23

23“Alimiu u tson hihatuts turu Lo na limiu u Parisi, a nomi pan e butuna romana i tamilimiu! Alimiu u gamogamo! A mamana ma tsi kan hasoksoka a ma tsi tetenei te kana tara kui, alimiu e roron patskikemiu a ma tsi maloto a ma tsi makum ba te halemi e Sunahan a man hamalotona man makum. Na markato te hala menari a hamalotona makum tere Sunahan e nigana. Kaba limiu e totonemiu u mar hihatuts u kapan turu Lo te kato uana: a markato te hamou hamatskö menari u ranga turu katun, na markato te tatagi mera nei e Sunahan u katun, na markato a mana.