Search form

Matiu 23:29

E Iesu e rangein u tson hihatuts e luer romana a nihahuna

(Luk 11:47-51)

29Iesu e ranga lel me poiena, “A nomi pan e butuna romana i tamilimiu u tson hihatuts turu Lo nu Parisi, alimiu u katun u gamogamo! Alimiu e roron kuiemiu u kahokaho u niga turu propet ti mate ba te kalalan hitots namiu u kahokaho turu katun u matskö.