Search form

Matiu 24

E Iesu e hatein te omi uana romana a Luman Lotu Pan

(Mak 13:1-2, Luk 21:5-6)

1Be Iesu e la ba neto a Luman Lotu Pan me katsin lana, bu katunun tsitsilo i tanen e la uarima i tanen te go mi haruto meni e Iesu a man luma tara Luman Lotu Pan. 2Be Iesu e poieto, “Aa, ruto uam tara man luma man niga hoboto teka. Na lia e ranga hamana mera golimiu, e moa ta toa ta hatu teka te ga ka lelia romana tara makum i tanen. Nori hoboto koru e lapo puta rer romana.”

A poata a omi koru

(Mak 13:3-13, Luk 21:7-19)

3E Iesu e gumia turu Pokus tara Roein Olip bu katunun tsitsilo i mi ka pepeisa gono meten me rangatse ren, “Hatei ramei lam i hangisa te butuna romana a ka teka, na hiharuts te haruto nenou a poata te go la pouts uama lö na te kapana romana a han.” 4Be Iesu e ranga palisito, “Hanei iam, ba te ma hengoemi ta katun te ga gamo rio limiu. 5Taraha, u katun u para e la rima romana ba te ngöe roi a peisaren a solor ba te poier, ‘Alia e Mesaia!’ ba nori te gamo rer romana u katun u para. 6Alimiu e hengoemiu romana te ling uana romana a man hiatatung i susuku nu habulungana tara man pula i lehana. Kaba limiu go ma matoutumi. A man ka teka e butu noa lasina romana, kaba a nikapakapa e ka noana. 7A toa han e hiatatung mena romana a tana han, na palair u hun katun e hiapulpular romana. A bes pan na man nun e gas lana romana turu han u para. 8A man ka teka e here nei romana te kamits tutun uana a pien te pose ier. 9“Bu katun te pile kap rariou romana limiu te gi hakamits meri limiu, ba limiu te kato hamate rariou. U mamanu hun katun e omi merari romana limiu alia. 10A katun a para e hapolaser romana u nihamana i taren tara poata teka. Nori e hala mera roi romana a palai turu katun te pakö raren ba te hihiomi pouts hasir. 11Bu katun u gamogamo u para te butur romana ba te ngöeri a peisaren u propet tere Sunahan, ba te gamo rer u katun u para. 12A man markato a man omi teka e para koruna romana bu ngilngil turu katun u para te kapa susuluna romana. 13Kaba u katun te pile kap ner romana a markato tere Sunahan tara poata a omi teka ba te ma hapolasari, e Sunahan e lu pouts mera noien i tanen. 14Bu Bulungana u Niga teka tara Nipepeito tere Sunahan te hihatuts laner romana tara mamana han i puta, bu hun katun hoboto te hengoe ren romana, bi murinen ba kapakapana han te toan butu nou.”

A ka a omi koru

(Mak 13:14-23, Luk 21:20-24)

15Be Iesu e poiena, “Alimiu e taremiu romana a ka a omi koru te rangein e Daniel a propet ni manasa, ba te tuolna tara makum a goagono.” (A katun te ritena u ranga teka e ga hakats koru nen.) 16“Ba pala te ka ria romana i Judia e gi bus u tara pokus. 17Na katun te kana romana i iapu i tanen e moana romana ta poata te ga lu meien a man ka i tanen i iahana luma. 18Na katun te kana romana tara kui i tanen e ma tatei la pouts nei romana te ga na lu meni a man hasobu i tanen. 19A nitatagi pan koru e kana romana tara tohaliou te ka mer romana u pika nonei tara poata, na tara tohaliou te hihasusur romana! 20Alimiu go singo uam tere Sunahan ba poatan bus teka te ma butu nei tara poatan hamuri na turu Lan u Goagono. 21Taraha, a niomi te butuna romana nonei tara poata e pan saluhe koru nena romana a man niomi hoboto, te butu i manasa tara poata te katoeia e Sunahan a mamana ka ba te noana i romana na tara poata hoboto i murimuri. 22Kaba e Sunahan e hamakmakumena romana a poata teka. Sanena te moana, e ga moa koru ta katun te ga tatei ka haniga romana. Kaba e Sunahan e peko menei romana a poata teka te go taguhu merien u katun te hopu kap reien. 23“Kaba te poiena ta katun i tamilimiu, ‘Ruto iam, e Mesaia teka!’ tsi ‘Nonei ili!’ — ma hamanemi. 24Taraha, u Mesaia gamogamo nu propet gamogamo e butur romana, ba nori te katoer romana u hiharuts u kapan na man mirakul. Te gi antuna uen, ba nori te gamo rer romana u katun noa has te hopukap meri e Sunahan i tanen. 25Hengo iam! Alia e hatei mera gilimiu a ka teka i mam tara poata te ga butu ien romana. 26“E kato uana, te gi hatei raia u katun alimiu, ‘E Mesaia e kana tara latu pinopino!’ - ma la uami ili. Tsi te gi poien, ‘Nonei e mousna i iahana luma’ — ma hengoemi u ranga teka. 27Taraha, alia tu butun katunuma e la here gumei romana u kanaha te kanahana tara mamana makum turu kolö. 28“U katun e atei siler a makum te kana u tuanrei u mate, taraha nonei a makum te gonogono ria u apena te nounouer a ka a koreme. Ne kato has uana i iesana, a barebana e atei sil hase riou ime te butu goa romana lia.”

E Iesu e la pouts nama romana

(Mak 13:24-27, Luk 21:25-28)

29E Iesu e ranga noana, “Poata te hagou kapana romana a niomi nonei tara poata i murimuri, ba pitala te kuhilina romana, na tsihau e ma piri has nei romana, nu pitopito e rus rima romana i kolö. Ba mamana ka a tagala ni kolö te gasir romana ba te tasula ba ner a man makum i taren. 30Ba hiharuts i tar tu butun katunuma te butuna romana i kolö. Bu mamanu pal katun i puta te matoutur romana, ba te taber, ba nori te tarer romana alia tu butun katunuma ba te la meguma u koasi i kolö na nitagala nu ualesala u kapan. 31Ba lia te hapihegu romana a tuhil ba te ling hapanina, bu angelo i tar te lar turu han hoboto i puta, ba nori te gono rarima u katun te hopu kapir e Sunahan.”

U hihatuts turu roei te suluna

(Mak 13:28-31, Luk 21:29-33)

32E Iesu e ranga lel me poiena, “Alimiu go hatate niam u haharoei turu ngal. Tara poata te suluna u ngal, ba limiu te atei silemiu a poatan nou turu ngal e susukuna. 33Ne kato has uana i iesana, poata te tare mia romana limiu a man ka hoboto teka te ranga negu lalia, ba limiu te atei sile mou a poata e susuku koru nama. 34Alia e hatei hamana rago limiu, a mamana ka hoboto teka e butuna romana i mam te mate ria a palair u barebana te toatoar tara poata teka. 35U kolö nu puta e taia hakapar romana, kaba u ranga i tar e moa koru te ga tatei taia uen romana.”

E moa ta toa te ga atei sil u lan na aua

(Mak 13:32-37, Luk 17:26-30,34-36)

36Be Iesu e poiena, “Kaba e moa ta toa te ga atei sil u lan tsi a aua te butu nama romana a man ka teka. U angelo ri Kolö e ma ateiri, na lia has tu butun katunuma e ma atei hasgi. E Tamar peisa te ateina. 37A poata te la pouts guma romana lia e mar kato has uana romana te kato u a poata tere Noa i manasa. 38Tara man lan i mam turu uolo pan, u katun i nou na i ua, na pal tson na tohaliou i hitöl e noa hamatsköia turu lan te tasuia e Noa tara tolala. 39Na nori i ma atei sil noa hasei aha te ga butu. Nu uolo e butu hakapa tala ba nori te toan atei sil hamanaser te mana u u ranga tere Sunahan. Kaba u uolo e salo ba hakapa ren. Na nonei lahas te mar kato uana romana a poata te la pouts guma romana lia, alia tu butun katunuma. 40Nonei tara poata i murimuri a elasolana tson e kui ria romana tara kui. A toa e lu ba ner romana, ba tai te kakana romana. 41Na elasolana tahol e kono hoboter romana a kannou i han. A toa e lu ba ner romana, ba tai te kakana romana. E kato uana teka, ba limiu te haneimiu. 42Taraha, alimiu e ma atei silemi u sahu lan te la nama romana a Tsunono i tamilimiu. 43Hakats niam a ka teka: sanena te ga atei sil meni a katun terena luma i hangisa te ga lama a kopkop, ba nonei sane kalatana ba te hatongo kap nena a kopkop te ga tasu uen i luma. 44E kato uana teka ba limiu te hanei hasmiu. Taraha, alia tu butun katunuma e la pouts guma romana tara poata te ma hakats namia limiu te go la uama lia.”

A katunun kui a niga na omi

(Luk 12:41-48)

45Be Iesu e poe lelena, “Alimiu e heremi a katunun kui hamana te hakats hanigana? Hengo iam. A katun pan i tanen e hataratara kap nien a palair u katunun kui i tanen te ga hala rien a kannou i taren tara poata hamatskö i tanen. 46A katunun kui teka e tatei sasalana te ga sabe meni a katun pan i tanen te markato uanen teka tara poata te ga la pouts uamen i han! 47U mana koru alia e ranga mera golimiu, a katun pan i tanen e tatei hataratara kap nena a katunun kui teka i tanen a mamana ka hoboto te teie nen. 48Kaba te ga katunun kui homi uen, ba nonei te rangana i torinen ba te poiena, ‘A katun pan i tar e ma hasesein la pouts namei romana.’ 49Ba nonei te hatanian atung rena romana a palai turu katunun kui, ba nonei te nouna ba te ua gono me rena u katun te ua hatutur. 50Ba katun pan tara katunun kui teka te songots la nama romana tara poata te ma hakats nane ien e ga lama. 51Ba katun pan te hahune noen, ba nonei te haka gono mera neien u katun u gamogamo. Tara makum teka u katun e tabe hohomi riou romana ba te har tun hasir.”