Search form

Matiu 25

U haharoei tara maloto a tahol a kukubei

1Be Iesu e poe lelena turu katunun tsitsilo i tanen, “Poata te butu nama romana nonei u lanin takopis tara Tsunono, ba Nipepeito tere Sunahan te here namei romana a maloto a tahol a kukubei ti lu a lam i taren ba te lar te gi na hitupali menien a tsonun tölo. 2Na elalima tahol ti tutu na tana elalima tahol ti hakats haniga. 3A tohaliou u tutu i lui a lam i taren, kaba i ma lui tu karasin tu para. 4Ba tohaliou ti hakats haniga i lueto a man botolo karasin a man saputu na lam i taren. 5Na tsonun tölo e ma la boroboro mei, ba nori hoboto e topir me sohor. 6“Ba tara gusuna bong ba toa katun e kuna me poiena, ‘A tsonun tölo e la hamanasa nama. Alimiu go la uamuma i tanen.’ 7Bu tohaliou u kukubei hoboto e takeir ba te pilits hapan pouts ner a lam i taren. 8Ba pal tohaliou u tutu e poier tara pal tohaliou ti hakats haniga, ‘Alimiu go hala ramu mei lam ta tsi karasin i tamilimiu, taraha a lam i tamulam e katsin osor.’ 9Kaba a pal tohaliou ti hakats haniga i ranga palis me poier, ‘E moa. U karasin e ma antuna nei i tamilimiu na i tamulam has. Alimiu go la uam i stoa ba te na hol peisemiu u karasin i tamilimiu.’ 10Ba pal tohaliou u tutu e na holer u karasin. Ba poata ti tia noa men, ba tsonun tölo te tukuna. Ba pala ti redi e tasu gono mer a tsonun tölo tara kannouna tara hitöl, ba tamana e pilier. 11“Ba i murimuri ba palair u tohaliou u kukubei e la pouts rima me poier, ‘O tsunono, o tsunono, kalats a tamana ba lam te tasu mou.’ 12Kaba a tsonun tölo e ranga palisima me poiena, ‘Alia e ma haniga ragi limiu.’” 13Be Iesu e poiena, “Alimiu go hanei tala iam, taraha alimiu e ma atei silemi u lan tsi a aua te butu nama romana a Tsunono i tamilimiu.”

U haharoei tara elapisa katunun pepeitokap

(Luk 19:11-27)

14Be Iesu e poieto, “A Nipepeito tere Sunahan e here hase nei romana a katun te katsin la ba nena a han i tanen ba te his uana i lehana. Ba nonei e ngö gugono rena u tson pepeitokap i tanen me hataratara kap rane ien a mamana ka i tanen. 15Ba nonei e mar hala toa toa hapopo mera neien a moni turu nikukuin hantuna i taren a man toa toa. Nonei e halei a toa katun a tolima talen, a mar moni teka te karasana tara 5,000 kina. Ba nonei e hala nei a tai a huol a talen moni, na tai i halei a toa talen. Ba nonei e la uato tara tou lala i tanen. 16Ba tson pepeitokap te lui u tolima u talen moni e lato me na hakui nena a moni teka ba nonei e lueto u tana u tolima u talen. 17Na tara toa has a markato ba tson pepeitokap te lui u huol u talen moni e na lueto u taina u huol u talen. 18Ba tson pepeitokap te lui u toa u talen moni e lato, me na kaho hamous nena a moni tara katun pan i tanen. 19“Bi murina a poata a lehana, ba katun pan turu tson pepeitokap teka e la pouts mato me mi tanian ase gono mera neien u moni. 20Ba tson pepeitokap te lui u tolima u talen e la mato me mi hala nena a moni i tanen me hala gono mene ien u tana u tolima u talen i tanen me poiena, ‘O tsunono, alö u halei lia u tolima u talen i tamulö. Ruto! U tana u tolima u talen has teka tu lui lia.’ 21Ba katun pan i tanen e poieto, ‘E niga nitoana, alö a tson pepeitokap hamana na lö u kato hanigei a toukui i tamulö. Alö u tara kap haniga korun a tsi ka a tsi tetenei, na lia e hake gia lö tara tou taratara kap tara man ka man kapan. Mi lu talei a makum a niga i tamulö, ba ra te sasala hobotora!’ 22Ba tana tson pepeitokap ti halei u huol u talen e la mato me poiena, ‘O tsunono, alö u halei lia u huol u talen i tamulö. Ruto! U tana u huol u talen has tu lui lia teka.’ 23Ba katun pan i tanen e poieto, ‘E niga nitoana, alö a tson pepeitokap hamana na lö u kato hanigei a toukui i tamulö. Alö u tara kap haniga korun a tsi ka a tsi tetenei, na lia e hake gia lö tara tou taratarakap tara man ka man kapan. Mi lu talei a makum a niga i tamulö, ba ra te sasala hobotora!’ 24Ba tson pepeitokap te lui u toa u talen e la mato me poiena, ‘O tsunono, alia e atei silegu alö a katunun hakhakui hatagala. Alö e ma kuimi, kaba lö e roron lu noa hasem a hihol tara toukui tara tana katun. 25Alia u matout ba lia e na hamouse gia a moni i tamulö turu tsiktsiki. Ruto! A moni i tamulö i teka.’ 26Ba katun pan i tanen e poieto, ‘Alö a tson pepeitokap a omi na karous! Alö e poiem alia e ma kuigi kaba lia e roron luegu a hihol tara toukui tara tana katun? 27Ga lö go mala hakeia a moni i tar tara beng, ba lia te tatei lu pouts gono megien ta taina ta moni tara poata te go kopis pouts malia.’ 28Ba nonei e poieto tara palair u katunun kui i tanen, ‘Lu ba nemi a moni ba te halemi a katun te ka mena u maloto u talen moni. 29Taraha, a katun te ka mena a huhua tara toukui i tanen e hala hase roi a maroro te ga kui meni a huhua lel, ba nonei te ka mena romana a man ka man para. Kaba katun te moa ta huhua tara toukui i tanen e lu ba neroi a ma tsi ka pinopino noa has te ka menen. 30Ba tson pepeitokap a omi teka e go tsuga mena milimiu i ielesala turu kuhil. Tara makum teka te tabe hohomi koru ria romana u katun ba te har tun hasir.’” E Iesu e ranga u teka.

U kot tere Sunahan

31Be Iesu e poe lelena, “Alia tu butun katunuma e la guma romana ba te heregi a king, bu angelo hoboto e la gono has meri mou romana lia. Na nonei a poata teka, alia e gum goa romana turu gumgum u goagono i tar. 32Bu pal katun hoboto e gono hoboto ria romana i matar. Ba lia te lu kakata ragen romana te kato uana a katunun taratarakap te lu kakata rena u sipsip nu meme. 33Ba lia te haka ragia romana u sipsip tara pal matou i tar nu meme tara pal keruka i tar. 34Ba lia te poiegu romana tara barebana tara pal matou i tar, ‘A barebana te kato hasasala rena e Tamar, la muma ba limiu te mi lue mou a Nipepeito te kato hamatskö beri limiu i iomin noa te habutia e Sunahan a mamana ka. 35Taraha, alia u bes ba limiu e hale milia a tsi kannou. Na lia u maka has ba limiu e haue molia. Na lia a katununa tara tana han ba limiu e las mena milia i luma i tamilimiu. 36Alia u moa tu hasobu ba limiu e hale moi lia u hasobu. Alia u ka mei a nimate ba limiu e taguhe molia. Alia u kaia tara karabus ba limiu e mi tare molia.’ 37Ba barebana te matskör e poier romana i tar, ‘O Tsunono, i hangisa tu tareia lam tu bes u lö ba lam e hale moi lö a tsi kannou? I hangisa tu tareia lam tu maka u lö ba lam e haue molö? 38Tara saha poata tu tareia lam alö a katununa tara tana han ba lam e las mena milö i luma i tamulam? Tara saha poata tu tareia lam alö u moa tu hasobu ba lam e hale moi lö u hasobu? 39I hangisa tu tareia lam tu ka meni lö a nimate tsi tu kaia lö tara karabus ba lam e na tare molö?’ 40Ba lia te ranga palis uagu romana i taren ba te poiegu, ‘Alia e hatei hamana rago limiu, a poata tu katoe mia limiu a ka teka tara toa tara man hahatoulana i tar te katun papala koruna, alimiu u heremi u katobe hase mien lia.’ 41“Ba lia te poiegu romana tara barebana tara pal keruka i tar, ‘A barebana te ranga hamalir e Sunahan, la ba nemo lia ba limiu te la uamiu turu tula te ka nitoana, ti kato hahaloso bei e Satan nu angelo i tanen. 42Taraha, alia u bes ba limiu e ma hale milia ta tsi kannou. Na lia u maka has ba limiu e ma haue milia ta tsi ramun. 43Na lia a katununa tara tana han, kaba limiu u ma las mena milia i luma i tamilimiu. Alia u moa tu hasobu ba limiu e ma hale milia tu hasobu. Alia u ka mei a nimate na lia u ka hasia tara karabus, kaba limiu u ma na tare milia.’ 44Ba nori has te poe uaser romana i tar, ‘O Tsunono, i hangisa tu tareia lam tu bes u lö na tu maka u lö na tu katununa u lö tara tana han ba lam e ma taguhe moi lö? Tara saha poata tu tareia lam tu moa meni lö tu hasobu na tu ka meni lö a nimate na tu kaia lö tara karabus ba lam e ma taguhu hase moi lö?’ 45Ba lia te ranga palis uagu romana i taren ba te poiegu, ‘Alia e hatei hamana rago limiu, a poata tu raman katoe mia limiu a ka teka tara toa tara man hahatoulana i tar te katun papala koruna, alimiu u heremi u raman katobe hase mien lia.’ 46E kato uana teka bu katun teka te na lue riou romana a nihahuna te ka nitoana, bu katun u matskö te na lue riou romana a nitoatoa te ka nitoana.”