Search form

Matiu 26:14-15

E Judas e katsin harutein e Iesu turu pakö i tanen

(Mak 14:10-11, Luk 22:3-6)

14-15Ba toa i tamulam turu 12 u katunun tsitsilo, a solonen e Judas Iskeriot, e la u turu pris pan ti korupakön e Iesu me poiena, “Aha te hale moi limiu alia ba lia te haruto ragoi limiu e Iesu?” Ba nori e hale rien u 30 u moni u silva. 16Ba tara poata teka, nonei e hatanian sakiena ta maroro te go haruto menien e Iesu turu katun teka.