Search form

Matiu 26:47

Nori i pile kapin e Iesu

(Mak 14:43-50, Luk 22:47-53, Jon 18:3-12)

47E Iesu e ranga noa, be Judas, a toa i tamulam turu 12 u katunun tsitsilo, e tukuto. Ba nonei e peigi remato u katun u para koru ti soatsema a man kilatan hiatatung na man baru. U pris pan turu lotu nu pal kapan turu Jiu ti hala ramen.