Search form

Matiu 27:46

46Ba tara pal 3 kilok be Iesu e ku hapanina me poiena, “Eli, Eli, lama sabaktani?” E poiena, “O Sunahan i tar, Sunahan i tar, aha te la ba sile mulei lö alia?”