Search form

Matiu 27:54

54Ba tsunono tara hun soldia nu soldia i tanen ti pepeito kapin e Iesu i tareto a nun na mamana ka te butu, ba nori e matout korur me poier, “U mana koru nonei a Pien Tson hamana tere Sunahan!”